مطالب خواندنی

احکام و مسائل ویژه امام جماعت

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

نیّت جماعت براى امام

سؤال1268. آیا نیّت جماعت براى امام لازم است یا خیر؟

پاسخ: در تحقق جماعت فقط کافى است که مأموم نیّت اقتدا داشته باشد وامامت براى امام معتبر نیست و بدون نیّت او، جماعت از طرفین منعقد مى‏شود و احکام آن از قبیل متابعت و شک جارى است، اما در استحقاق ثواب جماعت براى امام، بدون نیّت تامّل است و نیز در این صورت احوط براى امام این است که احکام جماعت را بر این نماز جارى نکند.
رعایت حال ضعیف‏ترین مأمومین

سؤال1269. منظور از این که امام جماعت، رعایت حال اضعف مأمومین را بکند، چیست؟

پاسخ: یعنى او را به عسر نیندازد.

سؤال1270. اگر رعایت حال ضعیف‏ترین افراد خواندن نماز به صورت آهسته و با تأنى باشد، بر امام جماعت لازم است نماز را آهسته بخواند؟

پاسخ: خیر، لازم نیست، گر چه خوب است.

 بالاتر بودن جایگاه امام

سؤال1271. اگر جایگاه امام بالاتر از حدّ تعیین شده باشد، آیا نماز امام و مأمومین باطل مى‏شود یا فقط نماز مأمومین باطل مى‏گردد؟

پاسخ: جماعت باطل است؛ ولى نماز امام به صورت فرادا صحیح است و هم چنین مأمومین اگر مراعات وظیفه‏ى منفرد را بنمایند، نمازشان به صورت فرادا صحیح مى‏باشد.

استفاده‏ى امام از بلندگو

سؤال1272 اگر امام جماعت براى رساندن صداى خود به مأمومین از بلندگو استفاده کند، نماز اشکال پیدا مى‏کند؟

پاسخ: خیر.

تعداد دفعات تکرار نماز یومیّه و نماز عید توسط امام

سؤال1273. امام جماعت تا چند نوبت مى‏تواند نماز یومیّه و نماز عید را به جماعت بخواند؟

پاسخ: فرقى بین جماعت دوم و سوّم و هکذا نیست و اظهر استحباب است با انعقاد جماعت با مأمومین دیگرى غیر از نماز جماعت قبلى.

اقامه یک نماز توسط امام جماعت در دو محل

سؤال1274. آیا امام جماعت مى‏تواند یک نماز را در دو محل به جماعت به جاى آورد؟

پاسخ: بله، مى‏تواند.

اقتدا در یک نماز به یک امام در دو محل

سؤال1275. آیا شخصى که ملازم امام جماعتى است که در دو محل نماز مى‏خواند، مى‏تواند در هر دو محل به این امام، اقتدا کند؟

پاسخ: بله، مى‏تواند.

بلندى مکان امام نسبت به مأموم

سؤال1276. محل امام نسبت به مأموم تا چه ارتفاعى جایز است که بلند باشد؟

پاسخ: اگر مکان امام مقدار خیلى کم، مثلاً کمتر از یک وجب بلندتر باشد، اشکال ندارد و نیز اگر زمین سراشیب باشد و امام در طرفى که بلندتر است بایستد، در صورتى که سراشیبى آن زیاد نباشد و طورى باشد که به آن زمین مسطّح بگویند، مانعى ندارد.

امام جماعتى که بدل از غسل و وضو، تیمم کرده باشد

سؤال1277. اگر امام جماعت، به دلیل عذر شرعى، بدل از غسل یا وضو، تیمّم کرده باشد، اقتداى به او صحیح است؟

پاسخ: بله، صحیح است.

اشکال در تکبیرة‏الاحرام امام

سؤال1278. اگر امام جماعت بعد از گفتن تکبیرة‏الاحرام متوجه شود که تکبیر را درست نگفته، آیا باید به مأمومین اطلاع دهد که تکبیر نگویند؟ در این صورت آن کسانى که تکبیر گفته‏اند چه کار کنند؟

پاسخ: بلى، اطلاع مى‏دهد و آن‏ها که تکبیر گفته‏اند فرادا مى‏شوند که مى‏توانند براى ملحق شدن به جماعت به نافله عدول کند.

امام جماعتى که سهوا بعد از تکبیرة‏الاحرام به رکوع مى‏رود

سؤال1279. اگر امام جماعت سهوا بعد از تکبیرة‏الاحرام به رکوع رود، وظیفه‏ى مأموم چیست؟ اگر امام در رکوع به مسأله پى ببرد، او چه تکلیفى دارد؟ آیا با انجام دادن تکلیفش، نماز جماعت به قوّت خود باقى است؟

پاسخ: مأموم اگر فهمید باید حمد را بخواند و جماعت صحیح است و امام بعد از نماز سجده‏ى سهو به جا مى‏آورد؛ احتیاطا.

فراموش کردن مقدارى از سوره توسط امام

سؤال1280. اگر امام جماعت مقدارى از سوره را فراموش کند و به رکوع برود، وظیفه‏ى مأمومینى که متوجه مى‏شوند، چیست؟

پاسخ: مأمومین نسبت به او وظیفه‏اى ندارند و همان مقدار باقى مانده از سوره را خود تدارک مى‏کنند.

خواندن سوره‏ى خاصى در نماز جماعت با نظر مأمومین

سؤال1281. آیا امام جماعت مى‏تواند به خاطر نظر مأمومین سوره‏ى خاصى را بخواند؟

پاسخ: مانعى ندارد.

امام جماعتى که رکوع را فراموش کرده

سؤال1282. اگر در نماز جماعتى امام بدون رکوع از قیام به سجده برود، وظیفه‏ى امام و مأمومین چیست؟

پاسخ: مأمومین باید رکوع را به جا آورند و نماز را فرادا بخوانند و امام اگر در سجده‏ى دوم فهمید، نمازش باطل است و اگر در سجده‏ى اوّل فهمید، باید احتیاطا نماز را با رکوع به جا آورد و باز نمازش را اعاده کند.

فراموشى یک سجده توسط امام و ادامه دادن نماز توسط مأمومین به همراه امام

سؤال1283. اگر در نماز جماعت، امام یک سجده را فراموش کند، در حالى که مأمومین با خبر بوده‏اند ولى به خاطر جهل به مسأله، همراه با امام، نماز خود را ادامه داده‏اند، تکلیف نماز امام و نماز مأمومین چیست؟

پاسخ: نماز مأمومین باطل است؛ ولى امام بعد از نماز، قضاى سجده را با سجده‏ى سهو به جا مى‏آورد.

سه رکعتى خواندن نماز چهار رکعتى توسط امام به طور سهوى و تبعیّت مأمومین

سؤال1284. اگر امام جماعت، در نماز چهار رکعتى اشتباه کند و در رکعت سوم تشهد و سلام دهد و مأمومین نیز از او تبعیت کنند؛ وظیفه‏ى امام و مأمومین چیست؟

پاسخ: اگر مأمومین فهمیده بودند که رکعت سوم است و تشهد و سلام داده‏اند، نمازشان باطل است، در غیر این صورت امام و مأموم پس از نماز و پیش از آن که عملى که باطل کننده‏ى نماز است انجام دهند باید فورا مقدارى که فراموش کرده‏اند را به جا آورند.

انجام سه سجده توسط امام

سؤال1285. اگر امام جماعت پشت سر هم سه سجده انجام دهد، آیا نماز او اشکال پیدا مى‏کند؟ وظیفه‏ى مأمومین در این حال چیست؟

پاسخ: مأمومین نباید آن سجده‏ى سوم را به جا آورند و امام بعد از نماز احتیاطا سجده‏ى سهو را به جا مى‏آورد.

باطل شدن نماز امام جماعت در حین نماز

سؤال1286. اگر در بین نماز، امام جماعت بفهمد که نمازش باطل است، چه وظیفه‏اى دارد؟ اگر به مردم اطلاع ندهدو نمازش را صورتا ادامه دهد، آیا نماز مردم صحیح است؟

پاسخ: امام کار حرام کرده و باید نماز را ادامه نمى‏داده؛ ولى مأمومین که نمى‏دانستند، نمازشان صحیح است.

وقوع حدث از امام جماعت در بین نماز

سؤال1287. اگر از امام جماعت در بین نماز، حدثى سر بزند، چه حکمى دارد؟

پاسخ: باید دست از نماز بردارد و ادامه ندهد.

اگر امام جماعت قادر به ادامه نماز نباشد

سؤال1288. اگر در حین نماز، براى امام جماعت حالتى پیش بیاید که قادر به ادامه‏ى نماز نباشد، تکلیف مأمومین چیست؟

پاسخ: امام یا مأمومین مى‏توانند دیگرى را امام قرار دهند، خواه آن فرد از اعضاى جماعت باشد و یا کسى باشد که ابتداءا مى‏خواهد نماز بخواند. (مسأله‏ى 1203 رساله).

 امام جماعتى که نمازش شکسته بوده، ولى سهوا کامل خوانده

سؤال1289. نماز امام جماعت شکسته بوده؛ ولى به علت فراموشى، نماز را کامل خوانده است، بعد از سلام نماز متوجه مسأله مى‏شود، حال تکلیف مأمومینى که نمازشان کامل بوده و نیز تکلیف خود امام چیست؟

پاسخ: نماز مأمومین صحیح بوده و امام اگر در وقت نماز یادش بیاید، باید شکسته به جا آورد ولى اگر بعد از وقت یادش بیاید، قضاى آن نماز بر او واجب نیست.

امام جماعتى که نمازش شکسته بوده و تعمّدا کامل مى‏خواند

سؤال1290. اگر امام جماعت براى خواندن رکعت سوم از حالت تشهّد بلند شد و در قیام متوجه شد که نمازش شکسته بوده، ولى به خواندن نماز ادامه داد تا این که چهار رکعت را کامل خواند، حکم نماز او و نماز مأمومین چیست؟ اگر عده‏اى از مأمومین مى‏دانستند که نماز امام شکسته بود و عده‏اى نمى‏دانستند، تکلیفشان فرق مى‏کند؟

پاسخ: امام و مأمومین که مى‏دانستند و قصد انفراد نکردند نمازشان باطل است، ولى آن‏هایى که نمى‏دانستند، نمازشان صحیح است.

تعدّد امامت یک نفر

سؤال1291. در برخى از مناطق به علت کمبود روحانى و تقاضاهاى مکرر جهت امامت، جماعت یک امام جماعت جهت خواندن یک وعده نماز به چند محل متفاوت دعوت مى‏شود، اصل خواندن چنین نماز و نیّت نمازهاى دوم و بعد چگونه باید باشد؟

پاسخ: خواندن این نمازها اشکال ندارد و امام جماعت، نیّت جماعت مجدّد مى‏کند


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -