مطالب خواندنی

کافر کیست؟

بزرگ نمایی کوچک نمایی


1- فاضل لنکرانی : مشرک

مکارم شیرازی : كافر و كسي كه در حكم كافر است .

2-  خوئي: اهل كتاب (يعني يهود و نصاري) كه پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمدبن عبدالله را قبول ندارند نيز بنا بر مشهور نجس مي باشند و اين قول، موافق احتياط است پس اجتتناب از آنها نيز لازم است .

تبريزي: اهل كتاب (يعني يهود و نصاري و مجوس)كه پيغمبري حضرت خاتم الانبياء محمدبن عبدالله  را قبول ندارند، نيز بنا بر مشهور نجس مي باشند و اين قول موافق احتيا ط است و لكن بنا براظهر اين طوايف پا كند.

فاضل لنکرانی : اهل كتاب( يهود و نصاري و مجوس)پاك مي باشند.

كساني كه وحدت خداي سبحان را قبول دارند و يكي از پيامبران الهي را قبول داشته باشند (يهوديان، مسيحيان، زرتشتيان و صائبيان ) پاك مي باشند و اهل كتاب اگر به واسطه تحريف كردن در دين خود مشرك شده باشند حكم ساير مشركين را دارند و نجسند .

خامنه اي: نجاست ذاتي اهل كتاب معلوم نيست به نطر ما آنها محكوم به طهارت ذاتي هستند .[313]

سيستاني: اهل كتاب (يعني يهود و نصاري و مجوس) محكوم به طهارتند .

وحید خراسانی : اهل كتاب- يعني يهود و نصاري - اقوي طهارت آنهاست هر چند احوط اجتنا ب است .

مکارم شیرازی : كافر بنا بر احتيا ط نجس است، هر چند به يكي از اديان آسماني، مانند آيين يهود و نصاري ايمان داشته باشد .

صافي: كافر كتابي بنا برقول مشهور نجس است و احتياط واجب رعايت اين قول است .

نوري: كفاري كه مانند يهود و نصاري اهل كتاب مي باشند، ذاتا پاك مي باشند و تا هنگامي كه علم به ملاقات بدن آنها با يكي از نجاسات- كه ذكر شد و مي شود- حاصل نشده است، اجتناب لازم نيست.

مظاهري: اهل كتاب پاك مي باشند.

سبحاني: بنا براحتياط واجب نجس است .

3- خوئي، وحید خراسانی ، مظاهري: منكر خدا يا معاد .

تبريزي: منكر خدا يا كسي كه معترف به آن نيست.

بهجت: منكر خدا و همينطور كسي كه ايمان به خدا و پيامبر9 نداشته باشد.

فاضل لنکرانی : مشرك، يعني افرادي كه خدايي غير خداي يگانه را بپرستند، (بت پرست) يا براي خدا شريك قائل باشند و دو يا چند خدا را بپرستند، و همچينن كساني كه بي دين بوده و هيچ خدايي را قبول ندارند .

سيستاني: كسي كه معترف به خدا يا به يگانگي او نباشد.

شبیری زنجانی : و انكار چه به قلب و چه به زبان، سبب كفر مي گردد.

سبحاني: فردي كه به حد تكليف رسيده ولي معترف به وجود خدا و يا وحدانيت يا معاد نباشد .

4- وحید خراسانی : شك در خدا يا وحدانيت.

خوئي، گلپايگاني، اراكي، تبريزي، بهجت، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی ، صافي، سبحاني اين مورد در رساله خود نياوده اند.

5-خوئي، تبريزي، سيستاني: منكر نبوت .

وحید خراسانی : منكر رسالت حضرت خاتم الانبياء

سبحاني: فردي كه به حد تكليف رسيده ولي معترف به نبوت پيامبر اسلام نباشد .

6- خوئي، گلپايگاني، اراكي، تبريزي، بهجت، شبیری زنجانی ، مکارم شیرازی ، صافي، سبحاني اين مورد را در رساله خود نياورده اند.

7- مثل نماز، روزه حج كه مسلمانان جزء دين اسلام مي دانند .

امام خمینی ، خوئي، تبريزي: چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است (امام خمینی : و انكار آن چيز بر گردد به انكار خدا, يا نبوت، نجس مي باشد و اگر نداند احتياطا بايد از او اجتناب كرد، گرچه لازم نيست).

گلپايگاني، صافي: از كسي كه يكي از ضروريات دين مبين اسلام را منكر شود، چنانچه بداند آن چيز ضروري دين است، نجس مي باشد، و اگر نداند احتياطا با يد از او اجتناب كرد .

اراكي: بنا براحتياط واجب از كسي كه منكر ضروري دين شود بايد اجتناب كرد .

بهجت: با علم به اينكه ضروري دين است، و اگر از روي تقصير ندادن و انكار نمايد، احتياطا بايد از او اجتناب كرد .

فاضل لنکرانی : به نحوي كه به انكار خدا و رسول خدا برگردد.

سيستاني: اگر به نحوي باشد كه مستلزم تكذيب پيامبر  بشود هر چند في الجمله .

وحید خراسانی : با علم به اينكه ضروري دين است منكرشود .

شبیری زنجانی : كسي كه يكي از ضروريات دين مانند نماز و روزه را كه تمام مسلمانان آنها را جزء دين اسلام مي دانند انكار كند، شرعا كافر به شمار مي آيد، مگر در دو صورت: اول: بدانيم كه انكار وي از روي شبهه است مثلا تازه مسلماني است كه از احكام اسلامي آگاهي چنداني ندارند؛ دوم: بدانيم كه انكار كننده به خدا و پيامبر اسلام ايمان قلبي دارد، در اين دو صورت اگر انكار كننده شهادتين را بر زبان جاري ساخته، مسلمان مي باشد.

مکارم شیرازی : چنانچه ضروري بودن آن را بداند كافر است، و اگر در ضروري بودن آن شك دارد كافر نيست، ولي احتياط مستحب آن است كه از او اجتناب شود .

نوري: اگر ضروري دين بودن آن را نداند، بطوري كه انكار آن به خدا يا توحید خراسانی  يا نبوت برنگردد، بهتر آن است كه از او اجتناب كنند .

سبحاني: و انكار در نظر او؛ ملازم با انكار يكي از امور ياد شده باشد .  

مظاهري: در صورتي كه بداند انكار آن چيز به انكار خدا يا توحیديا نبوت بر مي گردد.                                                                                          

8- خوئي، تبريزي، سيستاني، وحید خراسانی ، شبیری زنجانی : يعني آنهايي كه يكي ا ز ائمه (شبیری زنجانی : يكي از معصومين): را خدا خوانده يا بگويند خدا در حلو ل كرده است .

مکارم شیرازی : كساني كه در حق علي و ساير امام خمینی ان غلو كننده يعني آن بزرگواران را خدا بدانند يا صفات مخصوص خدايي براي آنها قائل باشند .

بهجت: غلاة، خوارج .

9- خوئي، تبريزي، سيستاني: يعني آنهايي كه به ائمه: اظهار دشمني مي نمايند .

شبیری زنجانی : يعني كساني كه دشمني اهل بيت: را دين خود قرار دهند .

وحید خراسانی : خوارج؛ يعني كساني كه بر امام خمینی  معصوم خروج كنند نواصب؛ يعني كساني كه دشمن يكي از ائمه يا حضرت فاطمه زهرا باشند .

فاضل لنکرانی : ناصبي ها نيز كه دشمن ائمه اطهار هستند، خوارج و نيز مسلماناني كه مشرك شده باشند و حضرت علي را خدا بدانند .

مکارم شیرازی : تمام فرقه هاي اسلامي پاكند، مگر كساني كه با ائمه معصومين عداوت و دشمني دارند و خوارج و غلاة يعني غلو كنندگان در حق ائمه: .

بهجت: غلاة، خوارج.

10- بهجت: اگر كسي اعم از مسلمان و غير مسلمان

11- خوئي، تبريزي، سيستاني شخصي كه به يكي از دوازده امام خمینی  از روي دشمني دهد .

شبیری زنجانی : كسي كه به يكي از ائمه معصومين دشنام دهد (خواه از روي دشمني باشد يا نباشد ) بنا بر احتياط .

وحید خراسانی : شخصي كه به يكي از چهارده معصوم از روي دشمني دشنام دهد .

مکارم شیرازی : هر گاه كسي - پناه بر خدا - به خدا يا پيامبر يا يكي از معصومين يا فاطمه زهرا دشنام و ناسزا گويد يا عداوت داشته باشد .

مظاهري: هر گاه كسي به خدا يا پيامبر يا يكي از ائمه معصومين يا فاطمه زهرا ناسزا گويد يا با يكي از اينها دشمني داشته باشد و يا يكي از ائمه يا غير آنها را خدا بداند .

سبحاني: مسلماني كه يكي از دوازده امام خمینی  يا صديقه طاهره را دشمن بدارد و يا به آنان دشنام دهد كه حاكي از دشمني باطن باشد.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -