مطالب خواندنی

احکام مسافر

بزرگ نمایی کوچک نمایی

 

احکام مسافر- آیت الله العظمی تبریزی قدس سره

سؤال 469 ـ کـسـانـی کـه از وطـن مـهـاجـرت مـی کنند و اتخاذ وطن هم نکرده اند نماز و روزه آنها و خانواده شان چه حکمی داد ؟وهمچنین دختر و قتی که شوهر می کند ، و به شهر دیگری می رود ، هنگامی که به دیدن پدر و مادر می آید نماز و روزه اش در خانه والدین او چگونه است ، آیا در حکم ، باید تابع شوهرباشد ؟

پاسخ: بسمه تعالی مـادامی که وطنی اتخاذ نکرده اند در سفر ، نماز و روزه شان قصراست .و اهل و عیال همراه ایشان که قصدشان با آنها یکی است وقصد آنها را می دانند ، حکم صاحب عیال را دارند .و دختر هم پس از شوهر کردن ، در وطن و اعراض از آن و مسافرت ، و اقامت قصد خودش معتبر است ، واللّه العالم .

سؤال 470 ـ حـکـم وطـن کودکان و فرزندان که یا به سبب خردسالی و یابه جهت نداشتن اختیار که از چگونگی برنامه آینده زندگی بی خبرند چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی تابع پدر و مادرشان می باشند ، واللّه العالم .

سؤال 471 ـ در منزل سازمانی در 12 کیلومتری زنجان سکونت دارم در حالی که محل کارم در دادسرای شهر زنجان می باشد ، اولاقصد 5 سال ماندن را دارم .ثانیا با این وصف هر روز بین این12 کیلومتر از پادگان تا محل کارم در تردد هستم و قصد اقامت ده روزه هم میسر نیست .ثالثا نه زنجان و نه حومه آن ، وطن من نیست ، حکم نماز و روزه ای را بیان فرمایید ؟

پاسخ: بسمه تعالی در محل سکونت و مکان عمل باید نماز را تمام و روزه را گرفت ،واللّه العالم .

سؤال 472 ـ کارمندی بنابر اقتضای شغلی مجبور است 18 روز درمحل کارش بوده و پس از اتمام شیفت کـاری چـنـد روزی به وطن خود برمی گردد و این برنامه کاری حدود دو سال بایداجرا شود نظر شـریـف خـودتان در مورد نمازهایی که در بین راه باید خوانده شود چیست آیا حکم مسافر در این مورد جایزاست یا حکم کثیر السفر ؟

پاسخ: بسمه تعالی در مـحـل کـار با قصد اقامت ده روز و بیشتر نماز و روزه را تمام انجام دهید و در بین راه احتیاطا بین قصر و اتمام جمع کنید واگر روزه گرفتید قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 473 ـ ایـن جانب اهل تبریز و وطنم همان جا است لکن بعضی مواقع به خاطر شغل به ماموریت به بعضی شهرها مثل قم واراک و تهران اعزام می شوم بفرمایید تکلیف من از جهت نمازو روزه چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنانچه ادامه شغل بستگی به رفتن و برگشتن از تبریز به قم واراک و تهران دارد بطوری که در هـر هـفته حد اقل یکبار این رفت وبرگشت انجام می گیرد در این صورت نماز و روزه تمام است هم در تبریز و هم قم و هم تهران و هم اراک و در مسافرت برای غیرشغل یا مسافرتی که ادامه شغل به آن بستگی ندارد نمازشکسته و روزه باطل است و در تبریز که وطن اصلی است نمازو روزه تمام است ، واللّه العالم .

سؤال 474 ـ شـخـصـی بـه قـصـد تبلیغ به شهری سفری می کند و در همان شهر ، محل تبلیغی فراهم مـی شـود و با قصد اقامه روزه رامی گیرد و نمازش را تمام می خواند ولی بعد از یکی دو روزمحل دیـگری به او پیشنهاد می شود که تقریبا 18 کیلومتر بامحل اقامتش فاصله دارد و باید هر روز این مـسـیـر را بـرود وبـرگـردد و رفت و برگشت ایشان هر روز دو یا سه ساعت وقت می برد در این صـورت روزه و نماز ایشان چه حکمی دارد .واگر رفت و برگشت ایشان شش ساعت وقت بگیرد چطور ؟

پاسخ: بسمه تعالی در هـر دو صـورت کـه پس از قصد اقامه و تحقق اقامه با خواندن نماز چهار رکعتی ، سفر بمادون مـسـافـت ، اتفاف افتاده و از اول قصد خروج نداشته ، نماز و روزه اش تمام و صحیح است و درروز آخـر که از محل دوم به قصد مسافرت به محل اول برمی گردددر برگشت و محل اقامه احتیاطا در نماز بین قصر و تمام جمع کند و روزه را بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 475 ـ شـخصی که فاصله محل سکونت و درس او حدود بیست و دو کیلومتر و نیم است و هر روز بین محل درس و سکونت تردد دارد ؟حکم نماز و روزه او چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچـه بـرای تدریس می رود و برمی گردد ـ مثل اساتید ومعلمین ـ نمازش تمام و روزه اش صـحـیـح اسـت و اگـر بـرای درس خـوانـدن و تحصیل می رود و برمی گردد ـ مثل دانشجویان ومحصلین ـ در نمازش احتیاطا جمع بین قصر و تمام کند و اگرروزه اش را گرفت مجزی است و قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 476 ـ اگر هر چند روز یک بار به محل درس می رود حکم چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر هـفته ای حداقل یک بار برای تدریس می رود و برمی گردد ،نمازش تمام و روزه اش صحیح است و اگر فاصله این رفت وآمدها بیش از یک هفته باشد مثل این که هر 8 روز یا هر 9 روزیک بار می رود و برمی گرد ـ چه استاد و معلم باشد یا دانشجو ومحصل ـ در نمازش جمع بین قصر و تمام بکند و روزه اش را اگرگرفت مجزی است و قضا ندارد ، واللّه العالم

سؤال 477 ـ اگر در محل درس ده روز یا بیشتر بماند حکم چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچـه بـا قصد اقامت ده روز در محل درس بماند ـ چه برای تدریس رفته باسد یا برای درس خـوانـدن ـ و یا حداقل هفته ای یک بار برای تدریس به آن محل رفت و آمد می کند نمازش درآنجا تـمـام و روزه اش صحیح است و در غیر این صورت باید درنمازش جمع بین قصر و مقام به کند و روزه اش را اگر گرفت مجزی است و قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 478 ـ اگر زید د محل درس بیش از ده روز بماند حکم چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فرض مزبور که با قصد اقامت ده روز در محل درس می ماندچه استاد و معلم باشد یا دانشجو و محصل نمازش در محل درس تمام است و روزه اش صحیح می باشد ، واللّه العالم .

سؤال 479 ـ خـوابگاه و محل درس غیر وطن است و محل درس بیست و دو کیلومتر ونیم یا بیشتر از آن باشد اگر شخص روز به درس برود و شب به خوابگاه بیاید حکم نماز و روزه او چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر بـرای تـدریـس مـی رود و برمی گردد نمازش در خوابگاه و درمحل درس تمام و روزه اش صـحـیـح اسـت چـه حـداقل هفته ای یکبار به وطن برود و برگردد یا به وطن تردد نکند و اگر برای درس خواندن می رود و برمی گردد در نمازش احتیاطا جمع بین قصر تمام کند و روزه اش را اگـر گـرفـت مـجـزی اسـت و قـضا ندارد ،چه به وطن برود و برگردد یا به وطن تردد نکند ، واللّه العالم .

سؤال 480 ـ اگـر مـحـل درس و خـوابـگاه کمتر از بیست و دو کیلومتر ونیم باشد حکم نماز و روزه او چـگونه است ؟و همچنین اگرچند روز در تردد باشد و چند روز خوابگاه و اگر هر هفته به وطن خود برگردد حکم چگونه خواهد بود ؟

پاسخ: بسمه تعالی چنانچه شخص مزبور حداقل هفته ای یکبار به وطن می رود وبرمی گردد و رفت و آمد او هم برای تدریس است نمازش در این رفت و آمدها و در خوابگاه و محل درس تمام و روزه اش صحیح است و در غیر این صورت در نمازش احتیاطا جمع بین قصر وتمام کند و روزه اش را اگر گرفت مجزی است و قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 481 ـ کسی که معلم است و فاصله منزل یا محل کار مسافت شرعی است و فرموده اید نمازش تمام اسـت و روزه اش رابـگیرد در صورتی که در رفتن به محل کار چند روز فاصله شودمثل تعطیلات نوروز آیا در سفر اول به محل کار نماز تمام است یا حکم دیگری دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی در سفر اول هم نماز تمام است .واللّه العالم .

سؤال 482 ـ اگر مرد دو وطن داشته باشد ، و در وطن دوم هم ساکن باشد ، ولی همسرش از وطن اول شوهرش نباشد ، وقتی به وطن اول مسافرت کردند ، وظیفه زن در نماز و روزه چگونه می باشد ؟

پاسخ: بسمه تعالی در وطن اول شوهر زن ، حکم مسافر را دارد ، واللّه العالم .

سؤال 483 ـ دانـش آموزی هستم که برای تحصیل از روستای خود که45 کیلومتری اراک می باشد ، بر اراک می آیم ، اما روزهای پنجشنبه و جمعه به روستای برمی گردم نماز و روزه ام چه حکمی دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی در روزهایی که در اراک هستید در نمازتان بنابر احتیاط واجب جمع بین دو رکعتی و چهار رکعتی به نمایید و روزه تان را اگربگیرید مجزی است ـ انشاء اللّه ـ و قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 484 ـ نماز و روزه کسی که همیشه در سفر است ، چگونه می باشد ؟

پاسخ: بسمه تعالی کسی که شغل او مسافرت است ، باید روزه بگیرد و نمازش راتمام بخواند ، واللّه العالم .

سؤال 485 ـ کـسی که ماشین مسافربری دارد ، اینک آن را به کامیون تبدیل کرده ، آیا باز هم حکم شغل اول را دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی ادامه شغل سابق است و نمازهایش در آن سفرها تمام است ،واللّه العالم .

سؤال 486 ـ کـارم در کـشـتی است و نماز و روزه ام درست است دو روزدر کار و سه روز آسایش دارم .اگر این سه روز را به شهرم برگشتم و همان بندر ماندم آیا این سه روز نمازم شکسته است یا نه ؟

پاسخ: بسمه تعالی در سه روز مزبور ، نماز تمام خوانده شود ، واللّه العالم .

سؤال 487 ـ اگـر کـسـی قـصـد 10 روز کرد ، سپس با خواندن یک نمازچهار رکعتی برای انجام کاری حدود 3 ساعت به اطراف رفت و پیش از ظهر هم برگشت ، آیا به نماز و روزه اش ضررمی رساند ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر بـعـد از خـواندن چهار رکعتی به اطراف محل اقامت رفته به قصد اقامت او ضرری ندارد ، و مادامی که در آن محل اقامت بوده نمازش تمام و روزه اش صحیح بوده است ، واللّه العالم .

سؤال 488 ـ ایـن جـانـب تا سن 4 سالگی چادر نشین بوده ام ، از آن پس در یک روستا اقامت نمودم و از سـال 42 بـه مـدت ده سـال بـه طـور سیار و ثابت در عشایر و روستاها معلم بوده ام ، بیشتراوقات نمازهایم را انجام داده ام ؟

پاسخ: بسمه تعالی در مـوادی بـرای شغل معلمی سفر کرده اید و شغل معلمی در حال سفر بوده ، روزه صحیح و نماز تـمـام اسـت ، و در غـیر آن موارد باقصد اقامه روزه صحیح و نماز تمام و بدون آن قصر است ،واللّه العالم .

سؤال 489 ـ برای تعیین 8 فرسخ ، وسط دو شهر حساب می شود یاانتهای مقصد ؟

پاسخ: بسمه تعالی حد مسافت از انتهای شهر مبداء تا ابتدای شهر مقصد ملاحظه می شود ، واللّه العالم .

سؤال 490 ـ آیا برای تحقق شغل مسافرتی ، تعداد خاص مسافرت درهفته یا ماه لازم است ، مثلا در هفته یک بار یا دو ماه پنج بارمجزی است ؟لطفا شغل مسافرتی را بیان کنید ؟

پاسخ: بسمه تعالی مناط این است که صدق کند کارش مسافرت است .در موردهفته ای یک بار و بیشتر ، نماز و روزه تـمـام اسـت .و در صـورتـی که کمتر باشد ، مثلا ده روز یک بار برای شغلش به مسافرت می رود ، احتیاطا نماز را هم تمام و هم شکسته بخواند ، و روزه را بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 491 ـ تهران که از بلاد کبیره است باید حد ترخص آن از کجاحساب شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی مـبـداء مـسـافت آخرین خانه های مسکونی بلد می باشد ، و حدترخص از آن جا حساب می شود ، و فرقی بین بلاد کبیره و غیرآن نیست ، واللّه العالم .

سؤال 492 ـ دختری که در غیر وطن ازدواج می کند آیا هر وقت به دیدن پدر و مادر می رود ، بدون قصد مـانـدن ده روز نـمـازش تمام است یا شکسته به این دلیل که قصد دارد با شوهرش باشد و اعراض قهری است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر اعراض کرده نمازش شکسته است ، ولی مجرد شوهر کردن اعراض محسوب نمی شود ، واللّه العالم .

سؤال 493 ـ پـدر و مـادرم تـهـرانـی نـیـستند ، آن دو از شهری دیگر به تهران آمده اند .

من و برادران و خـواهـرانـم در تـهـران مـتـولـد شده بزرگ شده ایم ، ولی هر ساله چند روز به آن شهر می رویم ، تکلیف روزة ما چه می شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی مـادامـی کـه از آن جـا اعراض نکردید آن جا وطن شما و برادران وخواهرانتان می باشد ، و نماز و روزه تان در آن جا تمام است وهر یک از شما که از آن جا اعراض کرده نمازش در آن جا قصراست ، واللّه العالم .

سؤال 494 ـ شـخـصـی در محلی قصد اقامت ده روز کرده آیا می تواند دربین این ده روز از حد ترخص خارج شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی پس از تحقق اقامه به خواندن نماز چهار رکعتی ، مانعی نداردخروج در مادون مسافت شرعی و در برگشت اگر جزم به سفردارد احتیاطا نماز را شکسته هم بخواند ، واللّه العالم

سؤال 495 ـ شخصی قصد دارد شهری را که محل کار اوست ، وطن دوم خود قرار دهد ، تا چه مقدار باید در آن شهر بماند تا آن جاوطن او حساب شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی جـایـی را کـه بـه عـنـوان وطـن دایمی انتخاب نمود با قصد توطن وطن وی محسوب می شود و گذشت زمان لازم نیست ، واللّه العالم .

سؤال 496 ـ کسی که حکم مسافر یا غیر مسافر را نمی داند ، اعمال خود را چگونه انجام دهد ؟

پاسخ: بسمه تعالی تا وقتی که یاد نگرفته باید احتیاط کند ، نماز را شکسته و تمام بخواند ، و روزه را بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 497 ـ کسی که شغلش سفر است ، در مسافرتی که به قصدتجارت می رفت ، در اثر مریضی مجبور شد که از نیمه راه برگردد ، وظیفه اش در حال بازگشت چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فرض مزبور در برگشت جمع بین قصر و تمام بکند ، واللّه العالم .

سؤال 498 ـ هر سال جمع کثیری از دانشجویان غیر مشهدی وارددانشگاه مشهد می شوند برخی از آنان از شهرهای دیگر به این جا می آیند .درس این دانشگاه به گونه ای است که دانشجویان هر هفته دو روز را نیز به وطن خویش ـ که حد شرعی است آبرمی گردند .این رفت و برگشت هر هفته ادامه دارد .چگونگی نماز و روزه اینان را بفرمایید ؟

پاسخ: بسمه تعالی دانشجویان مذکور در نمازشان در مشهد احتیاطا جمع بین قصر و تمام کنند و روزه شان را بگیرند ، واللّه العالم .

سؤال 499 ـ بـه نـظـر حضرت عالی وظیفه کسی که شغل او سفر است باکسی که شغل او در سفر است فرق می کند ؟

پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که شغل حساب شود فرقی بین این دو نیست ، واللّه العالم .

سؤال 500 ـ فاصله بین مکه و عرفا که قبلا چهار فرسخ بوده ، امروز باتوجه به توسعه مکه و اتصال شهر به منی ، کمتر از مسافت شرعی است .

در این صورت ، کسی که قصد اقامه ده روز درمکه را نموده و سـپـس بـه عـرفات ، مشعر و منی می رود و چهارشب یا بیشتر در آنجا بیتوته می کند ، نماز او در عرفات ،مشعر ، منی و پس از مراجعت به مکه قصر است یا تمام ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچـه از آخر خانه های مسکونی فعلی مکه تا عرفات کمتر ازچهار فرسخ و رفتن به عرفات و مشعر و منی و رجوع به مکه کمتر از هشت فرسخ باشد ، در صورتی که شخص بعد از اقامت ده روز ـ بـا قـصـد اقـامت از قبل ـ به عرفات برود ، و یا این که قصداقامت ده روز در مکه نموده و بعد از خـوانـدن یـک نـمـاز چهاررکعتی از اقامت در مکه منصرف شده وتصمیم گرفت به عرفات برود نمازهای او در عرفات و مشعر و منی و در رفتن و برگشتن تمام است و در غیر این صورت مسافر است و باید نمازهای خود را در غیر مکه قدیم قصر بخواند و در خود مکه قدیم مخیراست بین قصر و تمام ، واللّه العالم .

سؤال 501 ـ بـیشتر مردم کشاورزند و شغل دومی دارند ـ که تجارت باشد ـ که به شهرها سفر می کنند و 10 روز هم در وطن اصلی خود نمی مانند بفرمایید نماز و روزه آنها در مسافرت به چه صورت است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر بـه طور مستمر ـ ولو در مدتی از سال و حداقل هفته ای یک بار ـ برای شغل به اطراف که به حد مسافت شرعی برود نماز اودر آن سفرها تمام است و روزه اش را هم بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 502 ـ شـخـصی که در شهر مسافرکشی می کند و هر روز یا چندروزی یک بار مسافر را از شهر به بیرون شهر که حد مسافت است می برد (( مانند تاکسی تلفنی )) ، تکلیف نماز و روزه اش چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر دست کم هفته ای یک بار به حد مسافت و بیشتر می رود ، نمازو روزه اش صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 503 ـ برای اینکه جائی محل کار صدق می کند ، چه مدت بایدبگذرد ، آیا کمتر از 3 ماه را نیز شامل می شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی هـمـیـن کـه اشـتـغال به کار پیدا کرد و برای عمل و شغل بوده ، وقصد داشته باشد که کار کند ، گرچه دو ماه ، نماز و روزه اش صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 504 ـ شـخـص دانشجوئی که به مدت 2 سال بناست در شهری دیگر تحصیل کند .او هر هفته سه روز چـهـارشـنبه و پنج شنبه وجمعه را به شهر خود برمی گردد .آیا بقیه روزها که در شهرمزبور می ماند حکم مسافر را دارد یا باید قصد ده روز کند ؟بنابر این ماه رمضان او چه حکمی دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگر قصد اقامه در آن شهر نکند ، بنابر احتیاط واجب جمع بین قصر و تمام نماید و روزه اش را هم احتیاطا بگیرد ، و بعیدنیست قضای روزه واجب نباشد ، واللّه العالم .

سؤال 505 ـ طـلبه ای که جهت تحصیل در قم بوده و هر هفته به وطن خود باز می گردد ، حکم نماز و روزه وی چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانچه برای تحصیل ده سال و بیشتر می خواهد به ماند نماز وروزه اش تمام است ، و در غیر این صورت بین قصر و تمام جمع کند و روزه را بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 506 ـ کـسـانـی کـه برای کارکردن در پتروشیمی به بندر عباس می روند ، فاصله محل کار آنها با مـنـزلـی کـه به آنها داده اند بیشتراز مسافت شرعی است و هر روز صبح آنها را به محل کار برده و سپس شب به خوابگاه برمی گردانند ، نماز و روزه آنها چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی وقتی که مشغول به کار شوند ، نماز و روزه شان در همان سفراول تمام و صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 507 ـ افـرادی کـه هر روز به محل کار خود که کمتر از مسافت شرعی می باشد ، می روند آیا حکم همان افراد بیشتر ازمسافت شرعی را دارند ؟

پاسخ: بسمه تعالی نماز و روزه شان صحیح و تمام است ، واللّه العالم .

سؤال 508 ـ کـسـی کـه هـر هـفـته یا هر ده روز یک مرتبه مسافرت می کندکه یک روز تا دو روز طول می کشد نمازش تمام است یا نه ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر در هر هفته یک روز در سفر شغلی است نمازش تمام ، وروزه اش صحیح است .و اگر در هر ده روز یـک روز را در سـفـرشـغلی است ، در نمازش جمع بین قصر و تمام کند و روزه اش رااگر بگیرد ، انشاء اللّه مجزی است ، و قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 509 ـ بعضی در دبی مغازه دارند هست ماه در دبی و هشت ماه در ایران اقامت می کنند ، در اثنای اقـامتشان در ایران ، دو یا سه روز برای تجدید اقامت به دبی رفته سپس به ایران برمی گردند .بار دیگر پس از دو ماه به دبی برگشته مشغول کارشان می شوند ، آن دو سه روز نماز و روزه شان قصر است یاتمام ؟

پاسخ: بسمه تعالی چنانچه رفتن به دبی در آن دو سه روز برای کارشان در دبی باشد به طوری که کار در دبی متوقف بر آن است نمازشان درآن روزها تمام و روزه شان صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 510 ـ بـرخی افراد در اداره ها یا شرکتهای دبی مشغل به کارهستند ، شرکتها کارمندان خود را به نـقـاط دور افـتاده که مسافت شرعی هم هست گسیل می دارند ، این مسافرت از 2 روز تا 15روز متغیر است .آیا این افراد مسافر هستند ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانچه حداقل هفته ای یک روز جهت کار در مسافرت هستندنمازشان تمام و روزه شان صحیح است ، واللّه العالم

سؤال 511 ـ افـرادی در دبـی بـا سـاکنان آن جا مغازه ای را شریک هستند ، از این رو برای رسیدگی به تـجـارت خـود هر ماه چندین بار به آن کشور سفر می کنند .اگر در سفر نتواند کار روزانه خودرا انجام دهد و شب را در آن جا بماند ، حکم مسافر بر او بارمی شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنانچه در ماه سه مرتبه سفر می کند و سفرش کمتر از ده روزطول می کشد و برمی گردد ، در این فرض نمازش تمام وروزه اش را باید بگیرد ، واللّه العالم .

سؤال 512 ـ اگر کسی با این که پدر و مادرش در وطن خود می باشند وخانه و املاک در آن جا دارند ، از آن جـا اعراض کند ، آیا حکم وطن بودن قطع می شود یا خیر ؟و در فرض قطع شدن اگرپشیمان شود و احتمال توطن دوباره را بدهد ، آیا نمازش تمام است و اعراض قبلی اثر ندارد یا نمازش قصر است و اعراض عما وقع علیه منقلب نمی شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی با اعراض حکم وطن قطع می شود ، و چنانچه با احتمال مذکور به وطن سابق برگردد احتیاط در قصر و تمام کند ، واللّه العالم .

سؤال 513 ـ ایـن جـانب طلبه ای هستم که برای ادامه تحصیل به قم مشرف شده ام ، بنا دارم به مدت 6 الی 7 سال بدین منظور دراین شهر مقدس بمانم و به وطن اصلی خود مراجعت کنم ،حکم نماز و روزه ام چه می شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی احتیاطا قصد اقامه ده روز نمایید ، واللّه العالم .

سؤال 514 ـ آیا در نماز و روزه بین بلاد کبیره و جز آن فرق هست ؟

پاسخ: بسمه تعالی بلاد کبیره نسبت به قصر و تمام نماز ، با بلاد غیر کبیره فرقی ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 515 ـ حـکـم نـمـاز و روزه طلبه ای را که اهل اهواز است و اکنون درقم در یک از مدارس علمیه مشغول تحصیل است ، بیان فرمایید در ضمن او نه قم را وطن برگزیده ، و نه منزل در قم دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی چـنـانـچـه قصد دارد برای تحصیل مدتی مثل ده سال یا بیشتر درقم بماند نمازش در قم تمام و روزه اش صـحـیـح است .و چنانچه قصد ماندن مدتی کمتر از آن را دارد یا معلوم نیست چه مدت درقم می ماند باید قصد اقامه کند ، واللّه العالم .

سؤال 516 ـ حکم نماز و روزه سربازان نظام وظیفه را که در محلی دوراز وطن خود به خدمت سربازی مشغولند ، بیان فرمایید ؟

پاسخ: بسمه تعالی چنانچه در محل خدمت می ماند و هر ماه یا هر دو ماه مثلا به وطن برمی گردد مسافر است ، اگر بـا قـصـد اقامه در جایی ماند ،نمازش تمام والا قصر است .و چنانچه در هر هفته به محل سربازی مـی رود و بـرمـی گـردد ، بـه وطـن یـا در محل سربازی برای کاری او را به اطراف به ماءموریت می فرستند نمازش در آن محل و سفرهایی که می رود تمام و روزه اش صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 517 ـ آیا شخصی که مدت 8 سال در شهری تحصیل کرده وقصد توطن ننموده ، این شهر برای او وطن حساب می شود ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فرض مذکور که آن شهر را مقر خود قرار داده حکم مسافرندارد ، و قصد توطن لازم نیست ، در جایی که قصد دارد برای مدتی طولانی بماند که عرفا به وی مسافر نمی گویند ، واللّه العالم .

سؤال 518 ـ هر فرسخ شرعی برای مسافر چند کیلومتر است ؟

پاسخ: بسمه تعالی تقریبا پنج و نیم کیلومتر است ، واللّه العالم .

سؤال 519 ـ آیا شهر فوق العاده بزرگ از نظر احکام شرع و مسافرت مانند شهرهای معمولی است و یا این که دارای احکام ویژه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی شـهری هر چند بزرگ باشد مادامی که یک عنوان دارد ، با شهرکوچک فرقی در حکم ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 520 ـ تـجـاری که برای تجارت سالی دست کم دو بار به خارج ازکشور می روند ، پس از برگشت هم برای توزیع و فروش کالا به شهرهای دیگر مسافرت می کنند و این جریان تقریبا تمام سال ادامه می یابد حکم نماز آنها چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فـرض مـزبـور در خارج از کشور مسافر هستند .واگر در داخل کشور هر ماه یک یا دو بار سفر می کنند ، باز حکم مسافر رادارند ، واللّه العالم .

سؤال 521 ـ شخصی در سفر قصد خرید وسایل معصیت دارد و یامی خرد ، آیا سفرش معصیت است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر بـه قـصد خرید وسایل معصیت سفر کرد ، سفرش سفرمعصیت است ، ولی اگر اتفاقا وسایل مذکور را می خرد ، نمازش شکسته است ، واللّه العالم .

سؤال 522 ـ شـرط شـکـسـته خواندن نماز یکی آن است که از آغاز قصدمسافت شرعی بکند .حال اگر شخص مسافر چنین قصد نکردتا این که روی هم رفته 25 کیلومتر شد ، نماز این شخص تمام است و وقتی برمی گردد نمازش قصر است ، دو روزی را که درآن می ماند چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی مـقـداری را که بدون قصد رفته حساب نمی شود ، و نمازش در آن جا تمام است .و در برگشت از آن جا در صورتی که فاصله از آن جا تا وطن کمتر از هشت فرسخ شرعی باشد نمازش تمام است .و چنانچه به اندازه هشت فرسخ باشد نمازش قصر است ، واللّه العالم .

سؤال 523 ـ شـخصی جهت کار در شهری اقامت نمود ، گرچه وطن اختیار نکرده ، ولی مدتی ماند که عرفا اهل آن جا بر او صدق می کند ، در این صورت ایا از همان روز اول می تواند نماز راتمام بخواند و روزه بگیرد یا به مدت نیازمند است ؟در این صورت چه مدت لازم دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگر قصد داشته باشد که مدتی مثل 10 سال یا بیشتر در شهری بماند که در این صورت او را در آن شهر مسافر حساب نمی کنند ،بنابر اظهر از همان زمانی که با قصد ماندن به آنجا رفته نمازش تمام و روزه اش صیح است ، و احتیاج به گذشت مدتی ندارد ،واللّه العالم .

سؤال 524 ـ سکونتم در آبادان و کارم در شرکمت نفت است .

15 روزدر خانه و 15 روز روی کشتی یدک کش شرکت نفت در بوشهرهستم .نماز و روزه ام چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فرض مزبور که بوشهر مقر عمل شما است نمازتان در مدتی که در بوشهر هستید تمام روزه تان صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 525 ـ کسی که نداند سفرش هشت فرسخ است برای نماز وروزه خود باید چه کار کند ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر شـک دارد مسافتی را که می رود به اندازه هشت فرسخ است یا کمتر نمازش تمام و روزه اش صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 526 ـ مـا در یـک دبـیـرسـتـان شـبـانـه روزی مشغول تحصیل هستیم .از محل سکونت تا محل تـحـصـیـلـمان بیشتر از هشت فرسخ است و در طول تحصیل همه هفته از روز شنبه تا ظهر روز پنچ شنبه در محل تحصیل و پس از آن به محل خود برمی گردیم وضعیت نماز و روزه ما در محل تحصیل ، بین راه و محل سکونت چگونه است ؟و به طور کلی آیا سفر برای تحصیل علم ، سفر شغل یا مقدمه شغل محسوب می شود یا نه ؟

پاسخ: بسمه تعالی بـنابر احتیاط واجب بین قصر و تمام جمع می کند و روزه اش رامی گیرید ، انشاء اللّه تعالی مجزی است ، واللّه العالم .

سؤال 527 ـ این جانب کارم رانندگی است .اگر جهت تحویل ماشین وکارهای مربوط به کارم با وسیله دیگری مسافرت می کنم ، نمازچگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی چنانچه سفر مربوط به ماشین و کار ماشین باشد نمازش درهر دو صورت تمام است ، واللّه العالم .

سؤال 528 ـ طـلابـی کـه در حـوزه عـلـمیه مشغول تحصیل هستندپنجشنبه و جمعه ها به وطن خود می روند ، حکم نماز وروزه شان چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی در محل تحصیل و خصوص رفت و برگشت برای تحصیل ،احتیاطا نماز را جمع بخواند ، یعنی هم شکسته و هم نماز تمام بخواند و روزه ای که گرفته مجزی است ، واللّه العالم .

سؤال 529 ـ شـخصی 10 سال است در شهرستانی جهت تحصیل علوم حوزوی اقامت دارد و قصد اقامت همیشگی در آن جا راهم ندارد ، آیا این شهرستان حکم وطن او را دارد ؟

پاسخ: بسمه تعالی حکم مسافر را ندارد و قصد اقامت در آن جا لازم نیست ، واللّه العالم .

سؤال 530 ـ طـلـبـه ای که در روستایی قصد اقامت ده روزه کرده ، آی می تواند مثل اهالی آن روستا به حومه همان روستا مسافرت کند ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگر مدت رفت و آمدنش به اندازه یکی ، دو ساعت است اشکالی ندارد ، گرچه از اول ، قصد رفتن به آن محل را در هر روز داشته باشد ، واللّه العالم .

سؤال 531 ـ کـارمـنـد امـور مـالـی اداره راه نـوشـهر هستم و هفته ای 2 الی 3بار به ساری فاصله 200 کـیـلـومـتـری مـاءموریت می روم به طورمتوسط ماهانه 10 بار ماءموریت دارم ، لطفا تکلیف نماز وروزه ام را بیان فرمایید ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فرض سؤال نماز تمام است و روزه هم صحیح است ، واللّه العالم .

سؤال 532 ـ احتراما به استحضار می رساند عده ای از پرسنل خدوم وزحمتکش نیروی انتظامی از وطن خـود مهاجرت کرده و درجای دیگر مشغول انجام وظیفه می باشند ، و بین وطن و محل کار تردد ندارند ، حکم نماز و روزه آنها چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر این شخص نمی داند در محل کار خودش مدت زیادی مثلا 10سال خواهد ماند باید در محل کـارش قـصـد اقـامـه کـنـد ، مـگـر این که بخواهد در هر هفته ای که آنجا هست برای شغلش به اطراف برود که در این صورت در محل کارش هم روزه اش صحیح ونمازش تمام است .

سؤال 533 ـ گروهی از اعضای نیروی انتظامی در بین وطن و محل کارتردد ندارند ، ولی دارای حوزه اسـتـحـفـاظی هستند که بیش ازمسافت شرعی است و در این حوزه تردد می نمایند .چنانچه در ضـمن ده روز تردد ننمایند و ده روز در محل کار اصلی بمانند حکم نماز و روزه آنان در سفر اول به حوزه استحفاظی چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی اگـر ایـن شـخص حداقل در هر هفته یک بار به حوزه استحفاظی می رود در موقع تردد روزه اش صـحـیـح اسـت ، و نـمـازش هـم تـمام ،ولی اگر همیشه هر 10 روز یک بار به حوزه استحفاظی سفرمی کند مسافر است ، و نمازش قصر و روزه اش صحیح نیست ،واللّه العالم .

سؤال 534 ـ حـکم نماز و روزه اساتیدی که دو روز در هفته برای تدریس به شهر دیگر سفر می کنند و یا ایـن که چهار روز درمحل تدریس و سه روز در وطن هستند چیست ؟و آیا فرقی بین اساتید عضو هیئت علمی و اساتید حق التدریسی هست ؟

پاسخ: بسمه تعالی در فـرض سؤال نـمـازشـان تمام و روزه شان صحیح است .و فرقی در حکم بین کسانی که شاغل هستند و برای شغل سفر می کنندنیست ، واللّه العالم .

سؤال 535 ـ حـکـم نـماز دانشجوویانی که هر روز به محل تحصیل خودکه بیش از مسافت شرعی است رفت و آمد می کنندچیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی بـنابر احتیاط واجب در نماز باید بین قصر و تمام جمع کنند ، واگر روزه بگیرند قضا ندارد ، واللّه العالم .

سؤال 536 ـ محل کار شخصی با منزلش هشت فرسخ فاصله داردحکم نماز و روزه او چگونه است ؟

پاسخ: بسمه تعالی شخصی مزبور از کسانی است که شغل او در سفر است ونمازش در محل زندگی و محل کار تمام و روزه اش صحیح می باشد .واللّه العالم .

سؤال 537 ـ شخصی جهت مسافرت ـ از قطار بلیط خریده ـ و گفته اندکه حرکت بعد از 9 روز است ـ و ایـن شخص هم به خیال این که9 روز خواهد ماند ـ قصد اقامت نکرده نمازش را ـ شکسته خواند و بعد از 9 روز معلوم شده که ـ تاریخ بلیط را اشتباه خوانده اند ـ حرکت بعد از ده روز است ـ و یکروز هم دوباره مانده و آن یکروز را هم ـ نمازش را شکسته خوانده ـ آیاوظیفه اش را انجام داده یا نه ؟

پاسخ: بسمه تعالی چنانچه قصدش این بود که روزی را که تاریخ بلیط نوشته شدبرود و اشتباها خیال کرد تا آن روز 9 روز است نمازش تمام بوده و باید اعاده کند و اگر قصدش 9 روز ماندن بوده و تاریخ بلیط داعی بر آن بوده نمازش قصر بوده و به وظیفه عمل کرده است .

سؤال 538 ـ قاری قرآن دائما جهت قرائت قرآن به شهرهای مختلف دعوت می شود تکلیف نماز و روزه او چیست ؟

پاسخ: بسمه تعالی در صورتی که سفر اتفاقی نباشد و حد اقل هفته ای یک روز سفرکند و عمل مزبور شغل او شمرده شود و سفر مقدمه عمل باشد ،باید نماز را تمام بخواند و روزه را هم بگیرد ، واللّه العالم .


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -