مطالب خواندنی

چیزهایی که سجده بر آن صحیح است

بزرگ نمایی کوچک نمایی

١ – سجده بر سیمان و موزائیک

سؤال:سجده کردن بر سیمان و موزائیک، آهک و گچ پخته، و همچنین تیمّم بر آنها چه حکمى دارد؟

جواب: سجده بر آنها جایز است؛ ولى تیمّم بر آنها اشکال دارد.

٢ – سجده بر تسبیح "شاه مقصود"

سؤال:آیا می توان بر روی مهره های تسبیح که معروف به تسبیح "شاه مقصود" هستند سجده کرد ؟

جواب: در صورتیکه همان سنگ مخصوص بوده باشد سجده بر آن مانعی ندارد.

٣ – سجده بر برگ نخل و نخ کنف

سؤال:هنگامى که شیعیان جهت اقامه نماز به مسجد الحرام و مسجد النّبى مشرّف مى شوند، بعضاً از مهر یا کاغذ، یا چوب، یا حصیر، یا مانند آن، به صورت بارز و آشکار استفاده مى کنند، و در نتیجه با هتک حرمت و برخورد انفعالى وهّابیّون، یا افراد متعصّب سایر مذاهب اسلامى مواجه مى شوند، که گاهى منجر به درگیرى مى شود. لذا به منظور جلوگیرى از این صحنه هاى ناخوشایند، دو نمونه سجّاده که در محلّ سجده به جاى مهر و حصیر «برگ نخل خرما» و نخ کنف «گونى بافى» جهت رفع حسّاسیّت مذکور به طور نامحسوس تعبیه شده که به پیوست ارسال مى گردد; خواهشمند است حضرتعالى نظر مبارک خود را در مورد سجده بر نخ کنف «نخ گونى بافى» و حصیر «برگ نخل» تعبیه شده روى سجّاده هاى مزبور مرقوم فرمایید.

جواب: در صورتى که از برگ نخل بوده باشد اشکالى ندارد; ولى از کنف اشکال دارد.

٤ – سجده بر سجاده در مسجدالنبی (ص) با امکان سجده بر سنگ فرش

سؤال:خانمی سجاده داشته و همه نمازهایش را روی آن سجاده سجده کرده در حالی که می توانسته به راحتی جایی که سنگ فرش است سجده کند. آیا نمازهایش صحیح است؟

جواب: صحیح است؛ ولی بعداً مراقب باشد.

٥ – سجده بر مهری که رنگش تیره شده

سؤال:سجده بر روی قسمت نوشته شده مهر و همچنین مهری که رنگ آن تیره شده چه حکمی دارد؟

جواب: معمولاً آن رنگ جسمیت ندارد و برای سجده مضر نیست مگر آن که خیلی زیاد باشد و سجده بر طرف نوشته اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آن است.

٦ – نماز خواندن بر مهر شکسته

سؤال:خواندن نماز بر روی مهر شکسته چه حکمی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

٧ – استفاده از مُهرهای رکعت شمار در نماز

سؤال:خواندن نماز با مهرهایی که تعداد رکعات را نشان می دهد چه حکمی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

٨ – مانع شدن موی سر بین مهر نماز و پیشانی

سؤال:بنده چند نماز را طوری بجا آورده ام که در سجده، مو حایل تمام یا قسمتی از مهر و پیشانی ام بوده و مسأله را هم نمی دانستم، تکلیفم چیست؟

جواب: در صورتیکه تمام پیشانی را نگرفته باشد یا احتمال بدهید چنین بوده نماز شما صحیح است.

٩ – سجده بر غیر خاک با وجود دسترسی به خاک

سؤال:آیا با وجود مهر و امکان دسترسی به آن می توان بر سنگ و یا موزائیک های کف ایوان یا حیاط سجده کرد؟

جواب: آری، جایز است.

١٠ – عدم جواز سجده بر الیاف پنبه ای

سؤال:در مواقعی که مُهر وجود ندارد و سجده بر سنگ و چوب مشکلی نیست، آیا در خصوص الیاف پنبه نیز مشکلی هست یا خیر؟

جواب: در موارد عادی هم سجده بر سنگ و چوب اشکال ندارد و سجده بر الیاف پنبه جایز نیست.

 

١١ – نماز خواندن بر مهر شکسته

سؤال:خواندن نماز بر روی مهر شکسته چه حکمی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

١٢ – سجده بر غیر خاک با وجود دسترسی به خاک

سؤال:آیا با وجود مهر و امکان دسترسی به آن می توان بر سنگ و یا موزائیک های کف ایوان یا حیاط سجده کرد؟

جواب: آری، جایز است.

١٣ – سجده بر طرف برجسته مهر

سؤال:آیا سجده نمودن بر طرف نوشته شده مهرها(مثل این که مى نویسند تربت اعلا مال کربلا) جایز است یا احتیاط مى فرمایید؟ جهت احتیاط چیست؟

جواب: اشکالى ندارد مگردر مواردى که دستاویزى به دست دشمنان بدهد.

١٤ – سجده بر اسکناس

سؤال:آیا سجده بر کاغذ رنگى که در اصل عکس رنگى است (مثل اسکناس) جایز است؟

جواب: رنگى که جرم نداشته باشد مانع نیست ولى بهتر است از سجده بر اسکناس خوددارى شود.

١٥ – سجده بر تسبیح "شاه مقصود"

سؤال:آیا می توان بر روی مهره های تسبیح که معروف به تسبیح "شاه مقصود" هستند سجده کرد ؟

جواب: در صورتیکه همان سنگ مخصوص بوده باشد سجده بر آن مانعی ندارد.

١٦ – سجده بر سجاده در مسجدالنبی (ص) با امکان سجده بر سنگ فرش

سؤال:خانمی سجاده داشته و همه نمازهایش را روی آن سجاده سجده کرده در حالی که می توانسته به راحتی جایی که سنگ فرش است سجده کند. آیا نمازهایش صحیح است؟

جواب: صحیح است؛ ولی بعداً مراقب باشد.

١٧ – سجده بر سنگ مرمر و سیمان

سؤال:آیا سجده بر سیمان و موزاییک و سنگ مرمر جایز است؟

جواب: اشکالى ندارد.

١٨ – سجده بر شن و ماسه

سؤال:سجده کردن بر شن و ماسه چه حکمی دارد ؟ آیا حکم آن در مورد شن و ماسه ی لب دریاها فرقی دارد ؟

جواب: هر دو جایز است.

١٩ – عدم جواز سجده بر الیاف پنبه ای

سؤال:در مواقعی که مُهر وجود ندارد و سجده بر سنگ و چوب مشکلی نیست، آیا در خصوص الیاف پنبه نیز مشکلی هست یا خیر؟

جواب: در موارد عادی هم سجده بر سنگ و چوب اشکال ندارد و سجده بر الیاف پنبه جایز نیست.

٢٠ – سجده بر دستمال کاغذی و کاغذ خط دار

سؤال:آیا سجده بر دستمال کاغذى و کاغذى که روى آن خط کشى شده جایز است؟

جواب: سجده بر دستمال کاغذى و همچنین ورق خط کشى شده جایز است در صورتى که خطها مانع رسیدن پیشانى بر کاغذ نباشند و یا بین خطها به مقدارى که سجده صحیح است فاصله باشد.

٢١ – سجده بر مهری که رنگش تیره شده

سؤال:سجده بر روی قسمت نوشته شده مهر و همچنین مهری که رنگ آن تیره شده چه حکمی دارد؟

جواب: معمولاً آن رنگ جسمیت ندارد و برای سجده مضر نیست مگر آن که خیلی زیاد باشد و سجده بر طرف نوشته اشکالی ندارد ولی بهتر ترک آن است.

٢١ – نماز خواندن بر مهر شکسته

سؤال:خواندن نماز بر روی مهر شکسته چه حکمی دارد؟

جواب: اشکالی ندارد.

٢٢ – نجس شدن پیشانی و محل سجده حین نماز

سؤال:اگر در حین نماز جوش یا دملی که بر نقطه ی پیشانی هست باز شود و محل سجده یا مهر را نجس کند، چه باید کرد؟

جواب: چنانچه فقط خون باشد آن هم کمتر از یک بند انگشت، اگر بتواند با طرف پاک پیشانی بر طرف دیگر مهر سجده کند ، نماز را ادامه دهد در غیر اینصورت یعنی چنانچه خون با چرک و امثال آن همراه باشد ، باید نماز را رها کند و بعد از تطهیر پیشانی و محل سجده آن را اعاده کند.

٢٣ – بودن کِرم در پیشانی هنگام سجده

سؤال:هنگام سجده بودن کِرم بر روی پیشانی چه حکمی دارد؟

جواب: به مقدار کم مانع نیست و سجده صحیح می باشد.

٢٤ – سجده بر سجاده در مسجدالنبی (ص) با امکان سجده بر سنگ فرش

سؤال:خانمی سجاده داشته و همه نمازهایش را روی آن سجاده سجده کرده در حالی که می توانسته به راحتی جایی که سنگ فرش است سجده کند. آیا نمازهایش صحیح است؟

جواب: صحیح است؛ ولی بعداً مراقب باشد.

٢٥ – حائل شدن چادر بین پیشانی و سجده گاه

سؤال:در گذشته به هنگام سجده چادر بین پیشانی ما و مهر حایل شده بوده ولی (از روی جهل) آن را نکشیده ایم بلکه سر را بلند کرده و دوباره گذاشته ایم. آیا باید قضا کنیم؟

جواب: چنانچه تنها در یک سجده در نماز بوده و در یادگیری مسئله کوتاهی نکرده باشید نمازهای گذشته صحیح است و قضا ندارد.

٢٦ – محدوده خاک کربلا

سؤال:محدوده خاک کربلا تا کجاست؟

جواب: روایات در این زمینه مختلف است که در بعضی هفتاد ذراع، بعضی چهار میل و در بعضی پنج فرسخ آمده است. شاید اینها اشاره به تفاوت درجات این تربت هاست و احتیاط آن است که آنچه نزدیک به قبر است و در اختیار قرار می گیرد مورد استفاده قرار گیرد مخصوصاً در تغییراتی که برای قبر شریف صورت می گیرد مقداری تربت به دست می آید و در صورتیکه منظور استشفاء برای خوردن باشد باید از تربتی باشد که از محدوده قبر گرفته شده باشد.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -