مطالب خواندنی

عرق جنب از حرام

بزرگ نمایی کوچک نمایی

(مسأله 116) عرق جنب از حرام، نجس نيست، ولي احتياط واجب آن است كه با بدن يا لباسي كه به آن آلوده شده، نماز نخوانند.

*****

اراكي: مسأله- عرق جنب از حرام گرچه نجس بودن آن، محلّ اشكال است ولي با بدن يا لباسي كه به آن، آلوده شده نمي توان نماز خواند.

خوئي، وحید: مسأله- عرق جنب از حرام پاك است و بنابر احتياط مستحبّ  (وحید: بنابراحتیاط واجب) نماز با آن نخوانند. و نزديكي با زن در حال حيض، حكم جنابت از حرام را دارد.

گلپايگاني، صافي: مسأله- عرق جنب از حرام پاك است، چه در حال جماع بيرون آيد يا بعد از آن، از مرد باشد يا از زن، از زنا باشد يا از لواط يا از وطي و نزديكي كردن با حيوانات يا استمناء؛ (و استمناء آن است كه انسان با خود كاري كند كه مني از او بيرون آيد) لكن بنابر احتياط واجب با بدن يا لباسي كه آلوده به آن است، نمي شود نماز خواند.

بهجت: مسأله- عرق جنب از حرام نجس نيست ولي بنابر أظهر و أحوط، با بدن يا لباسي كه به آن آلوده شده تا خشك نشده است نماز نخوانند.

تبريزي: مسأله- عرق جنب از حرام پاك است و بنابر احتياط نماز با آن جايز نيست؛ و بعيد نيست احتياط در اين مسأله و مسأله ‍[119] واجب نباشد. و نزديكي با زن در حال حيض حكم جنابت از حرام را دارد.

سيستاني: مسأله- عرق جنب از حرام پاك است و نماز با آن صحيح است.

زنجاني: مسأله- عرق جنب از حرام پاك است، ولي بنابر احتياط مستحب از آن اجتناب كنند، چه عرق در حال نزديكي بيرون آيد يا بعد از آن، از مرد باشد يا از زن، جنابت از زنا باشد، يا از لواط، يا از نزديكي كردن با حيوانات، يا استمناء.

مكارم: مسأله- كسي كه از طريق حرام جنب شود، خواه به واسطهٔ زنا باشد يا لواط و يا استمناء، عرق او نجس نيست، ولي مادام كه بدن يا لباس او عرق دارد، با آن نماز نخواند بنابر احتياط واجب. احتياط مستحبّ آن است كه از عرق جنب از حرام پرهيز شود و براي رعايت اين احتياط، بهتر است با آب ملايم غسل كند كه بهنگام غسل بدن او عرق نكند، اين در صورتي است كه با آب قليل غسل نمايد و اگر با آب كر و مانند آن باشد اشكال ندارد، امّا بعد از پايان غسل يك بار همهٔ بدن را آب بكشد (بنابر احتياط مستحبّ).

مظاهری: مسأله – عرق جنب از حرام نجس نیست ولی با بدن یا لباسی که عرق در آن موجود باشد نباید نماز خواند .

سبحانی: مسأله – عرق کسی که از طریق حرام مانند زنا و یا لواط و یا استمناء جنب شود پاک است ، ولی با بدن و یا لباسی که با آن آلوده شده نماز نخوانند.

(مسأله 117) اگر انسان در موقعي كه نزديكي با زن، حرام است مثلاً در روزهٔ ماه رمضان با زن خود نزديكي كند 1بنابر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد2.

این مسأله در رساله آیت الله سیستانی نیست

1- اراکی، مظاهری، سبحانی: باید ازعرق خود در نماز اجتناب نماید.

2- خوئي: عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد.

گلپايگاني، صافي، نوري: بنابر احتياط واجب نبايد با بدن و لباسي كه آلوده به آن عرق است، نماز بخواند.

تبريزي: عرق او پاك است و احتياط مستحبّ آن است كه با آن نماز نخواند.

وحید: عرق او پاک است ولی بنابر احتیاط واجب نماز با آن نخواند.

زنجاني: بنابر احتياط مستحب از عرق خود اجتناب نمايد.

*****

بهجت: مسأله – اگر در زمانی که نزدیکی با زن، حرام است (مثلاً درروزه ماه رمضان یا در حال حیض) با زن خود نزدیکی کند، درصورتی که عرق او خشک نشده و اگر وظیفه اش تیمم باشد تیمم نکرده ،بنابراحتیاط واجب باید از عرق خود در حال نماز اجتناب نماید و اگر تیمم کرده بنابراظهر اجتناب از عرقی که بعد از تیمم فوق حاصل شده حتی اگر خشک نشده باشد لازم نیست .

مكارم: مسأله- نزديكي كردن با همسر در حال عادت ماهيانه يا در حال روزهٔ ماه مبارك رمضان حرام است و اگر عرق كند، احتياط واجب آن است كه با آن معاملهٔ عرق جنب از حرام كند. منظور از عرق جنب از حرام عرقي است كه در آن حال يا بعد از آن، پيش از آنكه غسل كند از بدن او بيرون مي آيد.

(مسأله 118) اگر جنب از حرام، به واسطهٔ تنگي وقت، عوض غسل، تيمم نمايد و بعد از تيمّم و خواندن نماز عرق كند1 بنابر احتياط واجب2 بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد، ولي اگر به واسطهٔ عذر ديگر تيمم كند، اجتناب لازم نيست.

این مسأله دررساله آیت الله سیستانی نیست.

1- نوري، مظاهری: بعد از تيمم عرق كند...

2- [عبارت «بنابراحتیاط واجب» در رساله آیت الله مظاهری نیست]

*****

اراكي: مسأله- اگر جنب از حرام به واسطهٔ عذري غير از تنگي وقت، بدل از غسل، تيمّم نمايد، تا زماني كه عذر او باقي است اگر عرق كند، اجتناب از آن لازم نيست؛ ولي اگر به واسطهٔ تنگي وقت تيمّم كرده، پس از خواندن نماز، عرق او حكم عرق جنب از حرام را دارد.

گلپايگاني، صافي: مسأله- اگر جنب از حرام عوض غسل تيمّم نمايد و بعد از تيمّم عرق كند.، تا عذر او باقي است نماز خواندن با آن عرق مانع ندارد.

.خوئي، تبريزي: حكم آن عرق، حكم عرق قبل از تيمّم است (تبريزي: بنابر احتياط).

. وحید: حکم آن عرق – بنابراحتیاط واجب – حکم عرق قبل از تیمم است.

.زنجاني: باز هم بنابر احتياط مستحب از عرق خود اجتناب نمايد.

فاضل: مسأله- اگر جنب از حرام نتواند غسل نمايد و عوض غسل، تيمّم نمايد بنابر احتياط واجب بايد از عرق خود در نماز اجتناب نمايد.

مكارم: مسأله- هرگاه جنب از حرام به واسطهٔ نداشتن آب يا عذر ديگر يا تنگي وقت تيمّم كند، عرقهاي بدن او بعد از آن مشکلی ندارد و نماز خواندن با آن جايز است.

بهجت: مسأله- اگر جنب از حرام، بدون عذر، به جاي غسل تيمّم نمايد و بعد از تيمّم عرق كند، بنابر احتياط واجب بايد از عرق خود در حال نماز اجتناب نمايد.

سبحانی: مسأله – اگر جنب از حرام بواسطه تنگی وقت یا عذر دیگرعوض غسل تیمم نماید و بعد از تیمم عرق کند اجتناب ازعرق لازم نیست.

(مسأله 119) اگر كسي از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزديكي كند1 بنابر احتياط واجب2، بايد از عرق خود در نماز اجتناب كند3، ولي اگر اول با حلال خود نزديكي كند و بعد از حرام، جنب شود، عرق او وجوب اجتناب ندارد4.

این مسأله در رساله آیات عظام سیستانی و مکارم نیست.

1- زنجاني: يا اول با حلال خود نزديكي كند و بعد ،از حرام جنب شود، احتياط مستحب آن است كه از عرق خود اجتناب كند.

2- [عبارت «بنابراحتیاط واجب» در رساله آیت الله مظاهری نیست]

3- گلپايگاني، صافي: احتياط واجب آن است كه با لباس يا بدن آلوده به عرق خود نماز نخواند؛ و اگر اول از حلال جنب شده و بعد، از حرام نماز خواندن با آن مانع ندارد.

خوئي: احتياط مستحبّ آن است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد؛ و چنانچه اوّل با حلال خود نزديكي كند و بعد مرتكب حرام شود عرق او حكم عرق جنب از حرام را ندارد.

تبريزي: احتياط آن است كه در نماز از عرق خود اجتناب نمايد؛ و چنانچه اوّل با حلال خود نزديكي كند و بعد مرتكب حرام شود اجتناب لازم نيست.

بهجت: بايد از عرق خود اجتناب كند؛ و اگر اوّل با حلال نزديكي كند و سپس از حرام جنب شود، مي تواند با آن نماز بخواند.

4- وحید: عرق او حکم عرق جنب از حرام را ندارد.

نوري، مظاهری: مي تواند با آن عرق نماز بخواند.

*****

اراكي: مسأله- اگر كسي ابتدا از حرام و سپس از حلال جنب شود و يا اول از حلال و سپس از حرام جنب شود، عرق او حكم عرق جنب از حرام دارد.

سبحانی: مسأله – اگر کسی از حرام جنب شود و بعد با حلال خود نزدیکی کند باز نمی تواند با عرق آن نماز بخواند، ولی اگر اول با حلال خود نزدیکی کند و بعد، از حرام جنب شود اجتناب از عرق آن لازم نیست.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -