مطالب خواندنی

5- کم شدن دو سوم آب انگور

(مسأله 202) آب انگوری که جوش آمده پیش از آن که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند نجس نیست، ولی خوردن آن حرام است1، ولی اگر ثابت شود که مست کننده است، حرام و نجس می باشد و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می شود.

1- مظاهری: [پایان مسأله].

*****

اراکی: مسأله- آب انگوری که با آتش به جوش آمده، نجس نیست ولی خوردن آن حرام است و با ثلثان شدن، یعنی کم شدن دو سوم  آن به  وسیلهٔ آتش، حلال می گردد. ولی چنانچه با غیر آتش به جوش آید پاک بودن آن و پاک شدنش به واسطهٔ ثلثان محلّ اشکال است، لکن اگر با آتش ثلثان شود، پاک می گردد.

گلپایگانی، صافی: مسأله- آب انگوری که به آتش جوش آمده اگر آنقدر بجوشد که ثلثان شود - یعنی: دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند- پاک می شود ولی اگر به خودی خود جوش بیاید (صافی: وبه آتش یا غیر آتش ثلثان شود یا به آتش جوش بیاید و به غیر آتش ثلثان شود) فقط به سرکه شدن پاک می شود و این حکم بنابر قول به نجاست عصیر است به جوش آمدن و [در مسأله 113] گذشت که اقوی طهارت است.

خوئی: مسأله- آب انگوری که به آتش یا به خودی خود جوش بیاید، حرام می شود، و اگر آنقدر به آتش بجوشد که ثلثان شود، یعنی دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، حلال می شود. و در مسأله [113] گذشت که آب انگور به جوش آمدن نجس نمی شود*.

.سیستانی: اگر آنقدر بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند، حلال می شود و اگر ثابت شود که مست کننده است، چنانچه بعضی در صورتی که خود به خود جوش بیاید گفته اند، تنها با سرکه شدن حلال می شود...

*تبریزی: و بعید نیست که اگر دو قسمت آن به غیر آتش کم شود حلال باشد.

وحید: مسأله – آب انگوری که به آتش جوش بیاید حرام می شود، و اگر آنقدر به آتش بجوشد که دو قسمت آن کم شود و یک قسمت آن بماند حلال می شود و در مسأله [113] گذشت که به جوش آمدن به آتش نجس نمی شود. و اگر به غیر آتش جوش بیاید حرام و بنابراحتیاط نجس می شود ، و احتیاط واجب آن است که به غیر از سرکه شدن پاک و حلال نمی شود.

بهجت: مسأله- آب انگوری که جوش آمده پیش از آنکه دو سوم آن به واسطهٔ جوشیدن کم شود و یک سوم  آن باقی بماند بنابر اقوی و احوط نجس است، و بنابر اظهر و احوط فرقی نیست در این که به وسيلهٔ آتش جوش بیاید یا به وسيلهٔ دیگر؛ ولی همین که دو سوم آن کم شد یا مبدّل به سرکه گردید پاک می شود.

مکارم: مسأله- هرگاه آب انگور با آتش بجوشد نجس نیست، ولی خوردنش حرام است، اما اگر آنقدر بجوشد که دو قسمت آن بخار شود و یک قسمت بماند، حلال می شود و اگر خود به خود بجوش آید و مست کننده شود حرام و نجس است و تنها با سرکه شدن پاک و حلال می شود.

زنجانی: مسأله- آب انگوری که به سبب آتش یا به خودی خود جوش بیاید، خوردن آن حرام و بنابر احتیاط نجس می شود، چنانچه در مسأله [113] گذشت، و آب انگوری که به سبب آتش جوش آمده اگر آنقدر با آتش بجوشد که ثلثان شود یعنی دو سوم آن کم شود، پاک شده و خوردن آن حلال است؛ ولی اگر به خودی خود جوش آمده بنابر احتیاط فقط به سرکه شدن پاک و حلال می شود.

نوری: مسأله- آب انگوری که خود به خود جوش آمده نجس است و فقط به سرکه شدن پاک و حلال می شود؛ ولی اگر به واسطهٔ آتش جوش آمده است، پیش از آنکه ثلثان شود یعنی دو قسمت آن کم شود، نجس نیست ولی حرام است و به ثلثان شدن به وسیله آتش حلال می شود.

سبحانی: مسأله – آب انگوری که با حرارت آتش جوش آمده پاک است ولی خوردن آن – تا دو سوم آن کم نشود – حرام است، ولی اگر به خودی خود بجوشد حرام و با سرکه شدن پاک می شود.

مسائل اختصاصی

خوئی، تبریزی، وحید: مسأله 204- اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه باقيماندهٔ آن جوش بیاید حرام است..

. گلپایگانی، صافی: نجس نیست ولی خوردن آن حرام است.

. سیستانی: اگر عرفاً به آن آب انگور بگویند نه شیره، بنابراحتیاط لازم حرام است.

. زنجانی: حرام و بنابراحتیاط نجس است.

گلپایگانی، صافی: مسأله 205- خوردن آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه حلال است ولی اگر با آتش جوش بیاید تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن با آتش کم شده، حلال نمی شود. و اگر به خودی خود جوش آید، تا سرکه نشود حلال نمی شود.

خوئی، تبریزی، وحید: مسأله 205- سیستانی: مسأله 198- آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، حلال است ولی اگر جوش بیاید، تا انسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده، حلال نمی شود.

زنجانی: مسأله 205-  اجتناب از آب انگوری که معلوم نیست جوش آمده یا نه، لازم نیست؛ ولی اگر جوش بیاید، تا انسان یقین نکند که سرکه شده یا دو سوم آن کم شده، باید از آن اجتناب کرد.

 (مسأله 203) اگر مثلاً در یک خوشهٔ غوره یک دانه یا دو دانهٔ انگور باشد1 چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آبغوره بگویند2 و اثری از شیرینی در آن نباشد و بجوشد، پاک و خوردن آن حلال است.

1- خوئی، سیستانی، مظاهری: مقداری انگور باشد...

2-خوئی، سیستانی، تبریزی: آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است.

مظاهری: و بجوشد پاک و خوردن آن حلال است.

*****

وحید: مسأله – اگر مثلاً در یک خوشه غوره مقداری انگور باشد چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب انگور نگویند و بجوشد خوردن آن حلال است.

زنجانی: مسأله- اگر مثلا در یک خوشه غوره یک یا چند دانه انگور باشد، چنانچه به آبی که از آن خوشه گرفته می شود آب انگور نگویند هر چند جوش بیاید پاک و خوردن آن حلال است.

مکارم: مسأله – اگر در میان خوشه های غوره دانه هایی از انگور باشد، [و] آب همه آن را بگیرند چنانچه به آن «آبغوره» گویند با جوشیدن، نجس یا حرام نمی شود.

مسائل اختصاصی

خوئی، وحید: مسأله 207- اگر یک دانه انگور در چیزی که به آتش می جوشد بیفتد و بجوشد. و مستهلک نشود فقط خوردن آن دانه حرام است*.

.گلپایگانی، صافی: و در آن مستهلک شود خوردن آن حلال است.

*تبریزی: و اگر مستهلک شود خوردن آن اشکالی ندارد.

*سیستانی: بنابر احتیاط واجب.

زنجاني: مسأله 207-  اگر یک دانه انگور در چیزی که می جوشد بیفتد و بجوشد، احتیاط آن است که از آن اجتناب کنند و خوردن آن هم حرام است.

خوئی، تبریزی: مسأله 208- سیستانی: مسأله 201-مظاهری: مسأله 177- اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند، جایز است کفگیری را که در دیگ جوش آمده زده اند در دیگی که جوش نیامده بزنند.

گلپایگانی، صافی: مسأله 208- اگر بخواهند در چند دیگ شیره بپزند باید کفگیری را که در دیگ جوش آمده. زده اند در دیگی که جوش نیامده* نزنند. و اگر همه جوش آمده باشد، باید کفگیر دیگی را که ثلثان نشده، در دیگی که ثلثان شده نزنند و این حکم بنابر قول به نجاست عصیر است به جوش آمدن، ولی [در مسأله 113] گذشت که نجس نمی شود.

.زنجانی: و ثلثان نشده...

*زنجانی: یا اگر جوش آمده ثلثان شده، نزنند. [پایان مسأله]

(مسأله 204) چیزی که معلوم نیست غوره است یا انگور، اگر جوش بیاید حرام نمی شود1.

1- گلپایگانی، خوئی، تبریزی، سیستانی، صافی: اگر جوش بیاید خوردن آن حلال است.

مکارم: اگر با آتش بجوشد، حرام نمی شود.

زنجانی ، نوری: اگر جوش بیاید نجس نمی شود .

سبحانی:  اگر جوش بیاید نه حرام است و نه نجس .

بهجت: اگر جوش بیاید نجس نمی شود؛ و نیز اگر شک در جوشیدن آب انگور داشته باشیم، پاک و خوردن آن  حلال است. امّا اگر یقین به جوشیدن آب انگور پیدا شد، باید یقین به کم شدن دو سوم آن یا سرکه شدن آن پیدا کنیم تا پاک و حلال شود.

مسائل اختصاصی

بهجت: مسأله 207- هرگاه انگور را در میان تیزاب بگذارند که سبزه شود، در صورتی که علم به جوشیدن حاصل نشود پاک است.

مکارم: مسأله 222- شیره ای که از بازار می گیرند و می دانند فروشنده از این مسائل باخبر است، پاک و حلال است و تفحّص لازم نیست.


  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلاناتپیوندها

حدیث روز
رزق در سحر خیزی هست
قال رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلّم): باكِروا طَـلَبَ الرِّزقِ وَ الحَوائِجِ فَاِنَّ الغُدُوَّ بَرَكَةٌ وَ نَجاحٌ؛
در پى روزى و نيازها، سحر خيز باشيد؛ چرا كه حركت در آغاز روز، {مايه} بركت و پيروزى است.
المعجم الاوسط، ج 7، ص 194، ح 7250
اهمیّت و ارزش سحرخیزی و لطف خدا در سحرها
عَلىُّ بْنُ مُحَمّدِالنَوْفلِى قالَ سَمِعْتُه [الهادى عليه السلام] يَقُولُ: إنَّ الْعَبْدَ لَيَقُوُم فى اللَّيْلِ فَيَميلُ بِهِ النُّعاسَ يَميناً وَشِمالاً وَ قَدْ وَقَعَ ذَقَنَهُ عَلى صَدْرِهِ فَيَأمُرُاللّه ُ تَعالى أبْوابَ السَّماءِ فَتَنْفَتِحُ، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلائِكَةِ أُنْظُرُوا إلى عَبْدى ما يُصيُبُه فى التَّقَرُبِ إلىَّ بِما لَمْ أفْتَرِضْ عَلَيْهِ راجياً مِنّى لِثَلاثَ خِصالٍ: ذَنْبِاً أغْفِرُهُ لَهُ، أوْ تَوْبَةٍ اُجَدِّدُهالَهُ، أوْ رِزْقاً أزيدُهُ فيْهِ، إشْهَدُوا مَلائِكتَى أنّى قَدْ جَمَعْتُهُنَّ لَهُ. حديث
از امام هادى عليه السلام شنيدم كه مى فرمود: بنده خدا شب از خواب برمى خيزد و چرتش مى گيرد و به راست و چپ متمايل مى شود و گاهى چـانه اش به طرف سينه اش مى افتد، پس خداوند متعال دستورمى دهد درهاى آسمان گشوده مى شود، به فرشتگان مى فرمايد: به بنده ام نگاه كنيد بخاطر چيزى كه واجب نكرده ام اين چنين خود را براى تقرّب به من به زحمت انداخته است، به اميد يكى از سه حاجت: گناهى كه آن را براى او ببخشايم، توبه اى كه براى او تجديد كنم، يـا روزى او را زيــاد كنـم. آگاه باشيد اى فرشتگان من كه هر سه را براى او روا كـردم.
تهذیب الاحکام، ج 2، ص 130، ح 460

کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - پشتیبانی سرور: Drhost.ir