مطالب خواندنی

وظائف مستحاضه

بزرگ نمایی کوچک نمایی
استفتائات غسل استحاضه (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)
وظائف مستحاضه
زنى که نمى داند استحاضه او از چه قسم است
سؤال884. اگر زن نداند استحاضه او از چه قسم است؟
پاسخ: در صورت امکان باید مقدارى پنبه داخل فرج نماید و کمى صبر کند و بیرون آورد و بعد از آن که فهمید استحاضه او کدام یک از آن سه قسم است، کارهایى را که براى آن قسم دستور داده شده انجام دهد.
نماز قبل از وارسى
سؤال885. زن مستحاضه با این که مى توانسته خود را وارسى کند اگر پیش از آن که خود را وارسى کند، مشغول نماز شود آیا نمازش باطل است؟
پاسخ:  چنان چه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده، مثلاً استحاضه اش قلیله بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده، نماز او صحیح است. و اگر قصد قربت نداشته یا عمل او مطابق وظیفه اش نبوده مثل آن که استحاضه او متوسطه بوده و به وظیفه قلیله رفتار کرده، نماز او باطل است.
ناتوانى از وارسى
سؤال886. زن مستحاضه اگر نتواند خود را وارسى نماید چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: 1) اگر بداند قبلاً کدام یک از آن سه قسم بوده باید به وظیفه همان قسم عمل کند.
2) اگر حالت قبلى خود را نمى داند بنابر احتیاط واجب باید به آن چه مشکل تر است عمل کند، مثلاً اگر نمى داند استحاضه او قلیله است یا متوسطه، باید کارهاى استحاضه متوسطه را بنا بر احوط انجام دهد و اگر نمى داند متوسطه است یا کثیره، باید کارهاى استحاضه کثیره را بنا بر احوط انجام دهد.
سؤال887. اگر زن مستحاضه نتواند خود را آزمایش کند (مثل دوشیزگان یا کسى که در موقعیتى قرار دارد که نمى تواند اختبار کند و یا شب است و هوا تاریک است)چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: اگر حالت قبل خود را مى داند به همان عمل کند و اگر حالت قبل را ندارد یا نمى داند، به سخت ترین حالت عمل کند.
تعویض پنبه
سؤال888. تعویض پنبه چه حکمى دارد؟ آیا حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشود باز هم وظیفه هست که پنبه را از داخل خارج کند که در حین خارج کردن اطراف هم آلوده مى شود؟
پاسخ: بلکه تعویض پنبه لازم است حتى اگر با تحفظ خونى خارج نشده باشد وظیفه هست که پنبه را از داخل خارج کند؛ هر چند در حین خارج کردن اطراف هم آلوده شود.
ملاک وجود خون در داخل
سؤال889. در استحاضه ملاک، خروج خون به خارج است یا ملاک، وجود خون در داخل است؟
پاسخ:  براى شروع استحاضه ملاک خروج خون است. اما وجود خون در داخل براى ادامه استحاضه کافى است.
مواظبت از خروج خون
سؤال890. مواظبت از خروج خون چگونه است؟
پاسخ: زن مستحاضه باید موقع غسل و وضو و بعد از آن تا آخر نماز، خود را از بیرون آمدن خون (در صورتى که براى او ضرر نداشته باشد) حفظ کند.
ضرر جلوگیرى از خروج خون براى دوشیزه
سؤال891. آیا اگر خانم مستحاضه دوشیزه باشد یا براى او داخل کردن پنبه ضرر داشته باشد چه حکمى دارد؟
پاسخ:  حفظ کردن در صورتى واجب است که ضرر نداشته باشد.
وضو، تعویض پنبه، آب کشیدن براى قلیله
سؤال892. مستحاضه قلیله براى نماز چه وظایفى را دارد؟
پاسخ:  باید مستحاضه قلیله براى هر نماز یک وضو بگیرد و بنابر احتیاط واجب پنبه را عوض کند یا آب بکشد و ظاهر فرج را هم اگر خون به آن رسیده، آب بکشد.
قطع خون متوسطه و دوباره آمدن
سؤال893. 1) اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل کند و بعد از نماز خونش قطع شود، ولى دوباره قبل از نماز ظهر متوسطه گردد، آیا براى نماز ظهر و عصر باید غسل نماید؟
2) اگر براى نماز ظهر و عصر غسل کند و بعد از نماز ظهرین خون قطع شود ولى دوباره قبل از مغرب متوسطه شود، وظیفه او براى نماز مغرب و عشا چیست؟
پاسخ:  در هر دو مورد باید دوباره غسل کند.
پیدایش خون متوسطه پیش از نماز صبح
سؤال894. در صورتى که استحاضه متوسطه پیش از نماز صبح یا در بین آن پیدا شود چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ:  باید براى نماز صبح غسل کند وتا صبح دیگر براى نمازهاى خود بنا بر احتیاط واجب پنبه را اگر خونى شده عوض کند یا آب بکشد، هم چنین ظاهر فرج را اگر نجس شده است، آب بکشد و وجوب وضو براى هر نماز در این صورت خالى از وجه نیست.
پیدایش خون متوسطه پیش از نماز ظهر
سؤال895. اگر بعد از نماز صبح تا پیش از نماز ظهر یا بین آن متوسطه شود چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: باید براى نماز ظهر غسل کند، وبه همین ترتیب پیش از هر نماز یا بین هر نمازى که استحاضه متوسطه شده باید براى آن غسل کند.
اگر مستحاضه متوسطه براى نماز صبح غسل نکند
سؤال896. اگر مستحاضه متوسطه عمدا یا از روى فراموشى براى نماز صبح غسل نکند چه حکمى دارد؟
پاسخ:  باید براى نماز ظهر وعصر غسل کند و اگر براى نماز ظهر وعصر غسل نکند باید پیش از نماز مغرب وعشا غسل نماید چه آن که خون بیاید یا قطع شده باشد.
آمدن خون قبل از نماز
سؤال897. اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز آمده باشد و زن براى آن خون، وضو وغسل را انجام داده باشد باز هم باید وضو وغسل را براى نماز انجام دهد؟
پاسخ: اگر خون استحاضه پیش از وقت نماز هم بیاید اگرچه زن براى آن خون، وضو و غسل را انجام داده باشد باید در موقع نماز، وضو وغسل را به جا آورد.
قلیله بعد از نماز صبح متوسطه شود
سؤال898. اگر استحاضه قلیله زن بعد از نماز صبح متوسطه شود آیا غسل واجب است؟
پاسخ:  بله باید براى نماز ظهر وعصر غسل کند، واگر بعد از نماز ظهر وعصر متوسطه شود باید براى نماز مغرب وعشا غسل نماید.
کثیره شدن قلیله یا متوسطه بعد از نماز صبح
سؤال899. اگر استحاضه ى قلیله یا متوسطه ى زن بعد از نماز صبح به استحاضه کثیره تبدیل شود، وظیفه ى او چیست؟
پاسخ: اگر استحاضه قلیله یا متوسطه زن بعد از نماز صبح کثیره شود باید براى نماز ظهر و عصر یک غسل و براى نماز مغرب وعشا غسل دیگرى به جا آورد، و اگر بعد از نماز ظهر وعصر کثیره شود، باید براى نماز مغرب و عشا غسل نماید.
سؤال900. آیا مستحاضه متوسطه و کثیره علاوه بر غسل وظایف دیگرى هم دارند؟
پاسخ:  بله، علاوه بر غسل وظیفه تعویض پنبه و آب کشیدن ظاهر فرج و وضو براى هر نماز را هم دارند.
وظیفه مستحاضه پس از قطع شدن خون
سؤال901. خانم مستحاضه پس از قطع شدن خون چه وظیفه اى دارد؟
پاسخ: زن مستحاضه بعد از آن که خونش قطع شد، فقط براى نماز اولى که خواند، باید کارهاى استحاضه را انجام دهد وبراى نمازهاى بعد لازم نیست.
1) مستحاضه قلیله پس از قطع شدن خون براى اوّلین نماز فقط وضو مى گیرد.
2) مستحاضه متوسطه و کثیره پس از قطع شدن خون براى نماز بعد باید غسل انجام دهند، هر نمازى باشد.
نیامدن خون از نماز قبل
سؤال902. مى دانیم مستحاضه کثیره و متوسطه وقتى کاملاً از خون پاک شدند باید غسل کنند، ولى اگر بدانند از وقتى که براى نماز قبلى مشغول غسل شده اند دیگر خون نیامده، آیا بازهم باید غسل نمایند؟
پاسخ: خیر، لازم نیست دوباره غسل کنند. اگر مستحاضه بعد از غسل یا وضو و قبل از نماز به کلى پاک شود یا به اندازه اى پاک شود که بتواند در پاکى نماز بخواند، باید غسل و یا وضوى خود را دوباره انجام دهد.
شک در داشتن وقت براى اعاده ى غسل بعد از پاک شدن
سؤال903. مى دانیم که اگر بعد از غسل و وضو و قبل از نماز پاک شویم باید غسل و وضو را دوباره انجام دهیم اما اگر شک کنیم که وقت کافى خواهیم داشت یا نه باز هم اعاده غسل و وضو لازم است؟
پاسخ:  نه در صورت شک واجب نیست
تأخیر نماز در صورت خارج نشدن خون
سؤال904. زن مستحاضه اگر بداند از وقتى که مشغول وضو یا غسل شده خونى از او بیرون نیامده وتا بعد از نماز هم خون در داخل فرج نیست وبیرون نمى آید، مى تواند خواندن نماز را تأخیر بیندازد؟
پاسخ:  بلى مى تواند.
مکث در مسجد در زمان استحاضه
سؤال905. آیا زن در حال استحاضه مى تواند در مساجد مکث کند و داخل مسجد الحرام و مسجد النبى ـ صلّى اللّه علیه وآله وسلّم ـ بشود؟
پاسخ:  بنابر اقوى جایز است اما احتیاط مستحب است که بدون غسل براى نماز یا غسل جداگانه وارد نشود.
دست زدن به خط قرآن براى مستحاضه
سؤال906. آیا مستحاضه مى تواند به خط قرآن دست بزند؟
پاسخ: دست زدن و رساندن بدن به خط قرآن براى قلیله با وضوى جداگانه و براى متوسطه و کثیره با غسل و وضوى جداگانه جایز است.
صحت طلاق زن مستحاضه
سؤال907. طلاق زن مستحاضه چگونه است؟
پاسخ: صحت طلاق زن مستحاضه مشروط به غسل نیست.
نزدیکى در حال استحاضه
سؤال908. آیا غسل جداگانه اى با مستحاضه براى نزدیکى لازم است؟
پاسخ: 1) در مستحاضه کثیره و متوسطه، اگر اقوى نباشد، بنابر احتیاط واجب، غسل جداگانه لازم است؛ بلکه بنابر احتیاط وضو هم ضمیمه شود.
2) غسلى که براى نماز به جا آورده در صورتى کافى است که نزدیکى بعد از نماز و در وقت نماز باشد و الا کافى نیست.
نوار بهداشت هاى جدید داخل مهبل
سؤال909. با وجود نوارهاى جدیدى که داخل مهبل قرار مى گیرد و از خروج خون کاملاً جلوگیرى مى کند تا بدین وسیله وجوب تحفظ رعایت شود؛ با توجه به این مسأله، حکم موارد ذیل را بیان فرمایید:
1) ملاک در اختبار، وارسى ظاهر و خارج فضاى فرج است یا باید نوار را خارج نمود؟
2) در صورت حکم به خروج نوار، آیا طهارت به هم خورده و غسل تکرار مى شود؟
پاسخ: در موقع نماز باید نوار را خارج کند و نوار و خود را وارسى نماید و طبق انواع استحاضه عمل کند و نوارهاى جدید، حکم همان پنبه را دارد که در رساله آمده است.
وارسى طواف و نماز طواف
سؤال910. آیا واجب است خانم مستحاضه بین طواف و نماز طواف خود را وارسى نماید؟
پاسخ:  بله، واجب است.
طواف و نماز طواف غسل صلاتى
سؤال911. مستحاضه کثیره و متوسطه باغسل صلاتى مى تواند طواف و نماز طواف به جا آورد؟
پاسخ:  خیر، باید براى طواف و نماز آن دوباره غسل کند.
غسل در نزدیکى مسجدالحرام یا در هتل
سؤال912. آیا با وجود امکان غسل در نزدیکى مسجد الحرام مى تواند غسل را در هتلى که با حرم فاصله دارد انجام دهد؟
پاسخ:  اگر از زمان غسل در هتل تا وقت طواف باز خونى و لو در باطن مى آید، باید در نزدیکى مسجد غسل کند.
طواف مستحب
سؤال913. زن مستحاضه در چه صورتى مى تواند طواف مستحبّ به جا آورد؟
پاسخ:  ظاهرا صحت طواف مستحب هم براى قلیله با وضوى مستقل است و براى متوسطه و کثیره با غسل و وضوى جداگانه مخصوصا اگر طواف در غیر وقت نماز باشد.
وظیفه مستحاضه قلیله براى طواف و نماز طواف
سؤال914. وظیفه زن مستحاضه قلیله براى طواف و نماز طواف چیست؟
پاسخ: 1) زن مستحاضه قلیله براى طواف وضو مى گیرد، اگر در بین طواف و نماز خون نبیند با آن وضو مى تواند نماز طواف و مستحبات دیگر را به جا آورد؛
2) ولى اگر خون مستمر باشد، باید براى نماز طواف وضوى دیگرى بگیرد. خلاصه در حکم، مانند دو نماز واجب است

  نسخه مناسب چاپ | خروجی word | ایمیل | 

 
پاسخ به احکام شرعی

فید سایت

 
موتور جستجوی سایت

تابلو اعلانات

پیوندها

حدیث روز

امیدواری به رحمت خدا

عن ابى ذرالغفارى (رضى اللّه عنه) قال: قال النبى (صلى اللّه عليه و آله‏ و سلّم): قال اللّه تبارك و تعالى:

يابن آدم ما دعوتنى و رجوتنى اغفرلك على ما كان فيك و ان اتيتنى بقرار الارض خطيئة اتيتك بقرارها مغفرة ما لم تشرك بى و ان اخطات حتى بلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتنى غفرت لك.

اى فرزند آدم هر زمان كه مرا بخوانى و به من اميد داشته باشى تمام آنچه كه بر گردن توست مى‏بخشم و اگر به وسعت زمين همراه با گناه به پيش من آئى، من به وسعت زمين همراه با مغفرت به نزد تو مى‏آيم، مادامى كه شرك نورزى. و اگر مرتكب گناه شوى بنحوى كه گناهت به مرز آسمان برسد سپس استغفار كنى، ترا خواهم بخشيد.کلیه حقوق مادی و معنوی این پورتال محفوظ و متعلق به حجت الاسلام و المسلمین سید محمدحسن بنی هاشمی خمینی میباشد.

طراحی و پیاده سازی: FARTECH/فرتک - فکور رایانه توسعه کویر -