کد963
آدرس/نام فایل
عنوانمقام مادر حضرت سجاد علیه السلام
محتوا
شهر بانو، دختر یزدگرد - آخرین شاه ساسانى - مى باشد. وى طى فتوحات شهرهاى ایران به دست مسلمانان اسیر گشت و از ایران به مدینه برده شد و در پرتو حمایت امیرالمومنین  علیه السلام  آزاد گردید، به همسرى حسین بن على  علیه السلام  در آمد و افتخار یافت تا مادرامام زین العابدین  علیه السلام  باشد و نه امام معصوم از نسل او پدید آمد.
على  علیه السلام  درباره او به فرزندش حسین  علیه السلام  سفارش فرمود:
از همسرت - شهر بانو - خوب محافظت ونگاهدارى کن و به او نیکى نما، چه این که در آینده اى نزدیک براى تو فرزندى خواهدآورد که بهترین اهل زمین خواهد بود.
این که شهربانو، در چه سالى دیده به جهان گشوده و در چه سنى به همسرى حسین بن على  علیه السلام  در آمده ، و پس از آن چند سال با آنحضرت زندگى کرده است ، مورخان و محدثان نظر قاطعى را ثبت نکرده اند.
نکته اى که بیشتر تاریخ نگاران یاد آور شده اند این که وى دختر یزدگرد بوده است و نیاکان پدرى او عبارتند از: پرویز، هرمز، انوشیروان ، قباد. پدرش ‍ آخرین پادشاه ساسانى است که با فتوحات اسلامى سلسله آنان منقرض ‍ گردیده است .
از جمله نامها و القابى که براىمادر امام سجاد  علیه السلام  یاد کرده اند به موارد ذیل مى توان اشاره کرد:
شهر بانو،شهر بانویه ،سلافه ،غزاله ،سلامه ،خولد، برده ، جهان نویه،شهرناز، جهان شاه، حرار،خلوه، ام سلمه،فاطمه و مریم.
آن بانوى گرامى که افتخار مادرى ولى خدا و زینت عبادتگران را به دست آورده بود ، پس ازولایت فرزندش ، با فاصله اى بسیار اندک جهان را بدرود گفت و على بن الحسین در دامان دایه اى پرورش یافت که هماره او را مادر صدا مى زد.
برخى مورخان گمان کرده اند مادر امام سجاد درواقعه کربلا حضور داشته و پس از شهادت حسین بن على  علیه السلام  به همسرى زبید در آمده و ازاو صاحب فرزندى به نام عبدالله شده است
ولى چنان که مسعودى و دیگران گفته اند، مادرامام سجاد  علیه السلام  در بیمارى پس از وضع حمل وفات یافته است و زبید با کنیزى ازدواج کرده که دایه امام سجاد  علیه السلام  بوده و آن حضرت وى را مادر مى خوانده است و چه بسا همین امرمایه اشتباه تاریخ نگارانى چون ابن سعد شده است که گمان کنند شهربانو در واقعه کربلاحضور داشته و از آن پس به همسرى غلامى با نام زبید در آمده است !
منبع: گذری بر زندگانی امام چهارم حضرت علی بن الحسین علیه السلام، اثر فقیه علامه حلی
صفحه والدویژه نامه امام سجاد علیه السلام, 961
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2012/10/07