کد5165
آدرس/نام فایل
عنوانآب کشیدن چیز نجس با آب کر یا جاری
محتوا


1-  بعد از بر طرف كردن عين نجاست.

2-  خوئي، تبريزي: و در صورتي كه لباس و مانند آنها متنجس به بول باشد در آب جاري و كر يك مرتبه شستن كفايت مي كند.

سسيتاني: و در صورتي كه بدن يا لباس متنجس به بول باشد، در كر ومانند آن نيز دو مرتبه شستن لازم است ولي در آب جاري با يك بار شستن پاك مي شود.

شبیری زنجانی : اگر بخواهيم چيزي را كه به بول نجس شده با آب غير قليل - مانند كر و جاري - آب بكشيم چنانچه يك مرتبه آب را به تمام جاهاي نجس برسانيم پاك مي شود، خواه چيز نجس را داخل آب كر يا جاري فرو بريم يا به وسيله اي مانند شير و شلنگ آب را روي آن بريزيم، بلي براي تطهير لباس و فرش و مانند اينها كه به بول نجس شده با آب كر بنا براحتياط دو مرتبه شستن لازم است ولي براي تطهير با آب جاري و باران يك مرتبه كافي است.

مکارم شیرازی : شستن با كر يا جاري يا لوله كشي، يا فروبردن در آب كر يا جاري.

سبحاني: يك مرتبه فرو بردن در آب كر يا جاري، يا مسلط ساختن آ ب لو له كشي بر آن به نحوي كه آب به تمام جاها ي نجس برسد پاك مي شود.[و] اگر بخواهند چيزي را كه با بول نجس شده، با آب كر و جاري و لوله كشي، آب بكشند [نيز] يك مرتبه كفايت مي كند.

3- امام خمینی ، فاضل لنکرانی ، بهجت، نوري: به احتياط واجب (بهجت: اگر با آب قليل شسته شود).

اراكي، گلپايگاني، سيستاني، صافي، مظاهري: در فرش و لباس و مانند اينها فشار (سيستاني: يا مانند آن ماليدن يا لگد كردن ) لازم نيست .

خوئي، تبريزي، وحید خراسانی : در فرش و لباس و مانند اينها فشار يا مانند آن از ماليدن يا لگد كردن لازم است.

شبیری زنجانی : بيرون آوردن غساله در شستن با آب جاري و كر و باران لازم نيست.

مکارم شیرازی : فرش و لباس و مانند آن را بايد فشار يا حركت داد تا آب خارج شود.

سبحاني: بايد فرش و لباس و مانند اينها را به طوري فشار يا حركت دهند كه آب داخل آن خارج شود.

صفحه والدآب کشیدن چیزهای نجس, 5152
نوع محتوا
کلیدواژه ها
شرح مختصر
کاربر2
تاریخ ایجاد
تاریخ ویرایش2013/01/20