اعلام مقاومت بختیار در مقابل امام خمینی (1357ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی