خونین شدن تظاهرات مردم گرگان (1357ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی