به رسمیت شناختن دولت بازرگان توسط لیبی (1357ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی