حمایت ملیونی مردم از امام خمینی و دولت موقت (1357ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی