کشته شدن ارتشبد فضائل تدین در سانحه هوائی (1355ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی