قبول استعفاي ميلسپو رئيس كل دارائي ایران (1323 ش)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
 
  

پاسخ به احکام شرعی