وفات آیةالله شیخ حیدرقلی سردار کابلی (۱۳۷۲ ق)

بزرگ نمایی کوچک نمایی
رحلت فقيه و محدث بزرگوار آيت الله شيخ حيدرقلی سردار كابلی (۱۳۷۲ ق)
  

پاسخ به احکام شرعی