شیمیایی گناه !!

بزرگ نمایی کوچک نمایی
در شهر شیمیایی گناه زده اند!
بوی تعفن عطرهایی که برای آلوده کردن تو همه جا پخش شده است
میدانی حقیقت چیست؟
آلوده شده اند، زورشان می آید که تو سالمی...
میدانی حقیقت چیست؟
در مرداب انکار و اضطراب، غرق شده اند، به هرچیزی چنگ میزنند!
میدانی حقیقت چیست؟
به بیراهه رفته اند، چشم راه روشن تو را ندارند....
و در این میان؛

چفیه ام، چراغی است که راه را نشانم میدهد و می درخشد...


  

پاسخ به احکام شرعی